• สายตรงผู้บริหาร 02-942-8200-45 ต่อ 4035 และ 0-2942-7050

ข่าวและภาพกิจกรรม

สำนักงานกฎหมาย

โครงการสัมมาทิฐิสำนักงานกฎหมาย ประจำปี 2560

11 กรกฎาคม 2560

โครงการสัมมาทิฐิ สำนักงานกฎหมาย เรื่อง "การพิจารณาในการตรวจสำนวนวินัยนิสิต วินัยบุคลากร และความรับผิดทางละเมิด

ณ ห้องประชุม ๘ ชั้น ๒ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี และอาคารที่พักสวัสดิการกองทัพอากาศ (บ่อฝ้าย) จังหวัดเพชรบุรี

รหว่างวันที่ 6 - 8 กรกฎาคม 2560