• สายตรงผู้บริหาร 02-942-8200-45 ต่อ 4035 และ 0-2942-7050

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

สำนักงานกฎหมาย

 สำนักงานกฎหมาย มี ฐานะเทียบเท่ากอง สังกัดสำนักงานอธิการบดี การจัดโครงสร้างองค์กร แบ่งออกเป็น 5 งาน ได้แก่ งานกฎหมาย งานคดี  งานนิติกรรมสัญญา งานวินัย และงานธุรการ ซึ่งแสดงการจัดโครงสร้างองค์กร และหน้าที่ความรับผิดชอบของงาน ในสังกัดสำนักงานกฎหมาย  ได้ดังนี้


 

 
 • ตรวจ พิจารณายกร่าง กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศและคำสั่งต่างๆ
 • ตอบข้อหารือให้ความเห็น และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ ข้อกฎหมายและในเรื่องที่ เกี่ยวกับกฎหมาย ข้อบังคับและคำสั่งต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
 • ให้คำปรึกษากับบุคลากร ของมหาวิทยาลัยในเรื่องที่ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย และเรื่องส่วนบุคคล
 • ประมวล ศึกษา ติดตาม และวิเคราะห์พัฒนาการ ของกฎหมาย รวมถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งของมหาวิทยาลัย
 • จัดเก็บรวบรวมกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและคำสั่งของ มหาวิทยาลัย
 • ติดตาม ทวงถาม เร่งรัด ลูกหนี้ทุกประเภทของ มหาวิทยาลัย ให้ชำระหนี้
 • ประสานงานกับเจ้าพนักงาน สอบสวนเจ้าพนักงานอัยการ และศาลในการดำเนินคดี
 • ดำเนินการฟ้องร้องคดีแพ่ง อาญา ทรัพย์สินทางปัญญา ปกครองและล้มละลาย
 • ดำเนินการบังคับคดีภายหลัง จากที่ศาลมีคำพิพากษาโดย สืบหาทรัพย์สินของลูกหนี้ ตามคำพิพากษาและประสานงาน กับ  เจ้าพนักงานบังคับคดีการ นำยึดทรัพย์สิน
 • ประสานงานกับกระทรวง การคลัง กรมบังคับคดี หรือ หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การบังคับคดีดำเนินไป ด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง ตามกฎ ระเบียบของทางราชการ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับนิติกรรม สัญญาของมหาวิทยาลัยทุก ประเภทที่มิได้อยู่ในหน้าที่ ความรับผิดชอบของหน่วยงานอื่นๆ
 • ตรวจ ยกร่างเอกเทศสัญญา
 • ให้คำปรึกษาและดำเนินการ เกี่ยวกับงานด้านทรัพย์สิน ทางปัญญา
 • ตรวจสอบกรณีมีการปฏิบัติ ผิดข้อตกลงหรือสัญญาและ ให้ความเห็นกับงานคดีเพื่อ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
 • ประมวล ศึกษาติดตามและวิเคราะห์ ประโยชน์ที่ได้รับจาก การจัดทำนิติกรรมสัญญา
 • จัดเก็บรวบรวมนิติกรรมสัญญา ที่เสนอเข้ามาเพื่อการ ตรวจสอบ
 • การดำเนินการสอบสวน หาข้อเท็จจริง
 • การดำเนินการสอบสวน ทางวินัย
 • การดำเนินการอุทธรณ์ และร้องทุกข์
 • การดำเนินการเกี่ยวกับ งานความรับผิดทางละเมิด ของเจ้าหน้าที่
 • ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ อ.ก.ม.อุทธรณ์และร้องทุกข์ ประจำมหาวิทยาลัย
 • ดำเนินการด้านสารบรรณ
 • ดำเนินงานด้านพัสดุ
 • ดำเนินงานด้านบันทึก ข้อมูล
 • ดำเนินงานด้านการเงิน และงบประมาณ