• สายตรงผู้บริหาร 02-942-8200-45 ต่อ 4035 และ 0-2942-7050

กฎหมายของมหาวิทยาลัย

สำนักงานกฎหมาย

ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ค้นหาตามปี:

-

หัวข้อ ปี วันที่โพส
ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการบริหารงานวิจัยทุนอุดหนุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2547 09 กันยายน 2559
ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการให้เช่าที่ดินและอาคารในความปกครองดูแลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 2551 20 กันยายน 2565
ประกาสภาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการจัดสรรรายได้ สำหรับโครงการพิเศษของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่3) พ.ศ. 2559 2559 28 กันยายน 2559
ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการให้เช่าที่ดิน และอาคารในความปกครองดูแลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 2550 28 กันยายน 2559
ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการให้เช่าที่ดิน และอาคารในความปกครองดูแลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2547 2547 28 กันยายน 2559
ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการจัดสรรรายได้ สำหรับโครงการพิเศษของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 2) 2559 28 กันยายน 2559
ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการบริหารศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2557 2557 28 กันยายน 2559
ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2557 2557 05 มกราคม 2560
ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยอาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2556 2556 04 มกราคม 2560
ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการให้บุคลากรไปปฏิบัติงานตามข้อตกลงแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างสถาบันคู่สัญญาในต่างประเทศ พ.ศ. 2561 2561 12 กรกฎาคม 2561
ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการให้บุคลากรไปปฏิบัติงานในภาคเอกชน (Talent Mobility) พ.ศ. 2561 2561 12 กรกฎาคม 2561
ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการให้บุคลากรไปปฏิบัติงานบริการวิชาการ พ.ศ. 2561 2561 12 กรกฎาคม 2561
ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการให้บุคลากรไปปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 2561 12 กรกฎาคม 2561
ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๖๑ 2562 13 กุมภาพันธ์ 2562
ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ พ.ศ. 2562 2562 13 กุมภาพันธ์ 2562
ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.๒๕๖๒ 2562 21 สิงหาคม 2562
ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.๒๕๖๒ 2562 19 กันยายน 2562
ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ เพื่อการวิจัยพัฒนา และเพื่อการให้บริการทางวิชาการ 2563 02 มีนาคม 2563
ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีเทียบตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.๒๕๖๓ 2563 07 พฤษภาคม 2563
ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.๒๕๖๓ 2563 15 ธันวาคม 2563
ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการใช้เงินสะสมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2564 23 กันยายน 2564
ระเบียบสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการดำเนินงานของสภาพนักงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 2564 25 ตุลาคม 2564
ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยบริษัทร่วมทุนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด พ.ศ.๒๕๖๕ 2565 08 มีนาคม 2565
ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้บริการงานวิชาชีพสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.๒๕๖๕ 2565 27 กรกฎาคม 2565
ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการบริหารศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี พ.ศ.๒๕๔๕ 2565 05 พฤษภาคม 2565
ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการให้บุคลากรไปปฏิบัติงานในภาคเอกชน (Talent Mobility) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 2565 01 กรกฎาคม 2565
ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยกองทุนสวัสดิภาพนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2565 01 กรกฎาคม 2565
ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ.๒๕๖๕ 2565 08 กันยายน 2565
ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ยกเลิกประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการบริหารศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี พ.ศ.๒๕๕๔ 2565 19 ตุลาคม 2565
ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักเกณฑ์และวิธีการจัดตั้งหน่วยธุรกิจทดลอง 2565 02 ธันวาคม 2565