• สายตรงผู้บริหาร 02-942-8200-45 ต่อ 4035 และ 0-2942-7050

กฎหมายของมหาวิทยาลัย

สำนักงานกฎหมาย

หนังสือเวียน

ค้นหาตามปี:

-

หัวข้อ ปี วันที่โพส
ขอให้พิจารณาปรับปรุงหรือแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย หรือกฎที่บัญญัตินิยามหรืออ้างอิงความหมายของคำว่า "รัฐวิสาหกิจ" ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 2561 28 พฤศจิกายน 2561
ซ้อมความเข้าใจการกำหนดเรื่อง ข้อตกลงคุณธรรม หรือนโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง และตัดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด ออกจากแบบประกาศและเอกสารเชิญชวน 2562 20 กุมภาพันธ์ 2562
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 102 วรรคหนึ่ง (2) 2562 20 กุมภาพันธ์ 2562
การปฏิบัติตามแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง 2564 16 พฤศจิกายน 2564
การปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง 2564 16 พฤศจิกายน 2564
แนวทางการจ้างที่ปรึกษา 2565 17 ตุลาคม 2565
มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับกรอบระยะเวลาการดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ในแต่ละขั้นตอน (ที่ นร 0503/ว405 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2566) 2567 08 พฤษภาคม 2567