• สายตรงผู้บริหาร 02-942-8200-45 ต่อ 4035 และ 0-2942-7050

กฎหมายของมหาวิทยาลัย

สำนักงานกฎหมาย

จัดตั้งกองทุนคณะและหน่วยงาน

ค้นหาตามปี:

-

หัวข้อ ปี วันที่โพส
จัดตั้งกองทุนคณะเกษตร 2552 23 พฤศจิกายน 2566
จัดตั้งกองทุนคณะบริหารธุรกิจ 2554 23 พฤศจิกายน 2566
จัดตั้งกองทุนคณะมนุษยศาสตร์ 2548 23 พฤศจิกายน 2566
จัดตั้งกองทุนคณะวนศาสตร์ 2548 23 พฤศจิกายน 2566
จัดตั้งกองทุนคณะวิทยาศาสตร์ 2548 23 พฤศจิกายน 2566
จัดตั้งกองทุนคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2548 23 พฤศจิกายน 2566
จัดตั้งกองทุนคณะศึกษาศาสตร์ 2548 23 พฤศจิกายน 2566
จัดตั้งกองทุนคณะเศรษฐศาสตร์ 2548 23 พฤศจิกายน 2566
จัดตั้งกองทุนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2550 23 พฤศจิกายน 2566
จัดตั้งกองทุนคณะสังคมศาสตร์ 2548 23 พฤศจิกายน 2566
จัดตั้งกองทุนคณะสิ่งแวดล้อม 2559 23 พฤศจิกายน 2566
จัดตั้งกองทุนคณะอุตสาหกรรมเกษตร 2550 23 พฤศจิกายน 2566
จัดตั้งกองทุนเทคนิคการสัตวแพทย์ 2548 23 พฤศจิกายน 2566
จัดตั้งกองทุนบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2552 23 พฤศจิกายน 2566
จัดตั้งกองทุนสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 2548 23 พฤศจิกายน 2566
จัดตั้งกองทุนสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 2548 23 พฤศจิกายน 2566
จัดตั้งกองทุนพัฒนาสำนักบริการคอมพิวเตอร์ 2550 23 พฤศจิกายน 2566
จัดตั้งกองทุนสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม 2548 23 พฤศจิกายน 2566
จัดตั้งกองทุนสำนักหอสมุด 2548 23 พฤศจิกายน 2566
จัดตั้งกองทุนคณะเกษตร กำแพงแสน 2548 24 พฤศจิกายน 2566
จัดตั้งกองทุนคณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 2549 24 พฤศจิกายน 2566
จัดตั้งกองทุนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 2548 24 พฤศจิกายน 2566
จัดตั้งกองทุนคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 2561 24 พฤศจิกายน 2566
จัดตั้งกองทุนพัฒนาคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 2562 24 พฤศจิกายน 2566
จัดตั้งกองทุนคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ 2559 24 พฤศจิกายน 2566
จัดตั้งกองทุนคณะวิทยาการจัดการ 2557 24 พฤศจิกายน 2566
จัดตั้งกองทุนคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน 2548 24 พฤศจิกายน 2566
จัดตั้งกองทุนพัฒนาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 2548 24 พฤศจิกายน 2566
จัดตั้งกองทุนคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 2551 24 พฤศจิกายน 2566
จัดตั้งกองทุนพัฒนาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 2553 24 พฤศจิกายน 2566
จัดตั้งกองทุนสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน 2549 24 พฤศจิกายน 2566
จัดตั้งกองทุนสถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน 2550 24 พฤศจิกายน 2566
จัดตั้งกองทุนสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน 2552 24 พฤศจิกายน 2566
จัดตั้งกองทุนคณะอุตสาหกรรมบริการ 2565 24 พฤศจิกายน 2566
จัดตั้งกองทุนหม่อมหลวงชูชาติ กำภู เป็นกองทุนย่อยของกองทุน สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน 2552 24 พฤศจิกายน 2566
จัดตั้งกองทุนคณะแพทยศาสตร์ 2566 29 พฤศจิกายน 2566