• สายตรงผู้บริหาร 02-942-8200-45 ต่อ 4035 และ 0-2942-7050

กฎหมายของมหาวิทยาลัย

สำนักงานกฎหมาย

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ค้นหาตามปี:

-

หัวข้อ ปี วันที่โพส
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยอำนาจการสั่งลงโทษ วิธีการออกคำสั่ง และการแก้ไขคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษ สำหรับพนักงานและข้าราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2559 2559 22 พฤศจิกายน 2559
(ยกเลิกแล้ว) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 2559 22 มีนาคม 2567
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการกำหนดบัญชีค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหารที่มาจากบุคคลภายนอกหรือที่เกษียณอายุก่อนครบวาระ พ.ศ.2559 2559 19 กันยายน 2559
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยสภาพนักงาน พ.ศ.2559 2559 19 กันยายน 2559
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และถอดถอนผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ พ.ศ.2559 (ฉบับที่2) 2559 19 กันยายน 2559
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และถอดถอนผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ พ.ศ.2559 2559 19 กันยายน 2559
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และถอดถอนคณบดีและรองคณบดี พ.ศ.2559 (ฉบับที่2) 2559 19 กันยายน 2559
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และถอดถอนคณบดีและรองคณบดี พ.ศ.2559 2559 19 กันยายน 2559
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ.2559 2559 19 กันยายน 2559
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ.2559 2559 19 กันยายน 2559
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิะีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน พ.ศ.2559 2559 19 กันยายน 2559
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำ พ.ศ. 2559 2559 19 กันยายน 2559
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทผู้บริหาร ซึ่งเลือกจากผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี ผู้อำนวยการ หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือสำนัก 2559 22 พฤศจิกายน 2559
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประเภทผู้บริหาร ซึ่งเลือกจากผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี พ.ศ. 2559 2559 19 กันยายน 2559
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2559 2559 19 กันยายน 2559
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2559 2559 19 กันยายน 2559
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.2559 2559 19 กันยายน 2559
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการให้ทุนนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ พ.ศ. 2558 2559 19 กันยายน 2559
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการพัฒนาวิชาการ พ.ศ. 2559 2559 19 กันยายน 2559
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยคณะกรรมการวิชาการ พ.ศ. 2558 2558 19 กันยายน 2559
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558 2558 20 กันยายน 2559
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558 2558 20 กันยายน 2559
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยค่าตอบแทน ค่าตอบแทนพิเศษ สิทธิและสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 2558 20 กันยายน 2559
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558 2558 22 พฤศจิกายน 2559
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยเครื่องแต่งกายของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2559 2559 20 กันยายน 2559
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการกำหนดจำนวน คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี พ.ศ. 2558 2558 20 กันยายน 2559
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. 2559 2559 22 พฤศจิกายน 2559
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาการอุทธรณ์ พ.ศ. 2559 2559 22 พฤศจิกายน 2559
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2559 2559 22 พฤศจิกายน 2559
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการสอบสวนพิจารณาทางวินัย พ.ศ. 2559 2559 22 พฤศจิกายน 2559
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฎชัดแจ้งสำหรับพนักงานและข้าราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2559 2559 22 พฤศจิกายน 2559
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการประชุมและวิธีการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2558 2558 04 มกราคม 2560
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการรักษาการแทน การมอบอำนาจให้ปฎิบัติหน้าที่แทน และการมอบอำนาจช่วงให้ปฎิบัติหน้าที่แทน พ.ศ.2558 2558 04 มกราคม 2560
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพข้าราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 2558 22 พฤศจิกายน 2559
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยกำหนดอัตราการเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่งรักษาการแทนอธิการบดี รักษาการแทนรองอธิการบดี และรักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี พ.ศ. 2558 2558 04 มกราคม 2560
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพลูกจ้างประจำเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 2559 22 พฤศจิกายน 2559
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพมาจากลูกจ้างประจำ พ.ศ. 2559 2559 04 มกราคม 2560
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2559 2559 05 มกราคม 2560
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการควบคุมสถานศึกษา หรือสถาบันสมทบในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2559 2559 22 พฤศจิกายน 2559
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารโครงการพิเศษของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2559 2559 11 มกราคม 2560
(ยกเลิกแล้ว) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 2559 22 มีนาคม 2567
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยธรรมนูญนิสิตมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 2560 01 พฤศจิกายน 2560
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2560 2560 01 ธันวาคม 2560
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และถอดถอนคณบดีและรองคณบดี พ.ศ 2561 2561 06 กรกฎาคม 2561
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และถอดถอนผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ พ.ศ. 2561 2561 06 กรกฎาคม 2561
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการให้บุคลากรไปปฏิบัติงานกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 2561 12 กรกฎาคม 2561
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการงบประมาณ การบริหารการเงิน และทรัพย์สิน พ.ศ. 2561 2561 13 กรกฎาคม 2561
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยธรรมนูญนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2560 2560 26 กรกฎาคม 2561
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2553 2553 18 กันยายน 2561
(ยกเลิกแล้ว) ว่าด้วยการกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการประเภทคณาจารย์โรงเรียนสาธิต ให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ชำนาญการ อาจารย์ชำนาญการพิเศษ อาจารย์เชี่ยวชาญ และอาจารย์เชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ.๒๕๖๑ 2561 16 พฤศจิกายน 2566
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการงบประมาณ การบริหารการเงิน และทรัพย์สิน (ฉบับที่2) พ.ศ. 2561 2561 03 ตุลาคม 2561
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับข้าราชการ พ.ศ. 2561 2561 12 พฤศจิกายน 2561
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 2561 12 พฤศจิกายน 2561
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ.๒๕๖๑ 2561 13 มิถุนายน 2565
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารโครงการการศึกษานานาชาติ โรงเรียนสาธิตแห่ง มก. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ 2561 24 ธันวาคม 2561
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.๒๕๖๓ 2561 24 ธันวาคม 2561
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการประเมินส่วนงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.๒๕๖๑ 2561 24 ธันวาคม 2561
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 2562 13 กุมภาพันธ์ 2562
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีแต่งตั้งและ ถอดถอนคณบดีและรองคณบดี 2562 17 พฤษภาคม 2562
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑฺ์ วิธีแต่งตั้งและ ถอดถอนผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ 2562 17 พฤษภาคม 2562
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 2562 17 พฤษภาคม 2562
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยสภาพนักงาน (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ.๒๕๖๒ 2562 10 กรกฎาคม 2562
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการสอบสวนพิจารณาทางวินัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒ 2562 10 กรกฎาคม 2562
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารทุนอุดหนุนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.๒๕๖๒ 2562 10 กรกฎาคม 2562
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยสภาพนักงาน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๒ 2562 21 สิงหาคม 2562
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2562 21 สิงหาคม 2562
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยสภาพนักงาน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๒ 2562 19 กันยายน 2562
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2562 19 กันยายน 2562
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการควบคุมยานพาหนะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2562 2562 03 ธันวาคม 2562
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2562 2562 03 ธันวาคม 2562
ข้อบังคับ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2563 02 มีนาคม 2563
ข้อบังคับ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2563 02 มีนาคม 2563
ข้อบังคับว่าด้วย หลักเกณฑ์การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อปฎิบัติงานให้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.๒๕๖๓ 2563 02 มีนาคม 2563
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓ 2563 26 มิถุนายน 2563
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงานเพื่อมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหา ผู้ต้องหา จำเลย หรือผู้ถุกฟ้องคดีในคดีอาญา คดีแพ่ง หรือคดีปกครอง อันเนื่องมาจากการปฏิบัติตามหน้าที่ 2563 26 มิถุนายน 2563
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ.2563 2563 14 สิงหาคม 2563
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการพัฒนาวิชาการ (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ.๒๕๖๓ 2563 24 กันยายน 2563
ข้อบังคับมหาวิทยลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ.๒๕๖๓ 2563 24 กันยายน 2563
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ.๒๕๖๓ 2563 24 กันยายน 2563
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี พ.ศ.๒๕๖๓ 2563 30 กันยายน 2563
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำส่วนงาน พ.ศ.๒๕๖๓ 2563 14 ตุลาคม 2563
(ยกเลิกแล้ว) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและถอดถอนตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มวิชาการ ประเภทนักวิจัย พ.ศ. ๒๕๖๓ 2563 15 พฤศจิกายน 2566
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๖๓ 2563 22 ตุลาคม 2563
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๔ ) พ.ศ. ๒๕๖๓ 2563 15 ธันวาคม 2563
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยสภาพนักงาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๓ 2563 15 ธันวาคม 2563
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีองค์รวมและปัญญาประดิษฐ์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 2563 15 ธันวาคม 2563
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีประเมินคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการเพื่อใหเผู้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ได้รับเงินประจำตำแหน่งสูงขึ้น 2564 07 มกราคม 2564
(ยกเลิกแล้ว) ว่าด้วยการพิจารณากำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการประเภทคณาจารย์โรงเรียนสาธิต ให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ชำนาญการ อาจารย์ชำนาญการพิเศษ อาจารย์เชี่ยวชาญ และอาจารย์เชี่ยวชาญพิเศษ ( ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓ 2564 16 พฤศจิกายน 2566
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรสาสตร์ ว่าด้วยธรรมนูญนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๖๔ 2564 01 กุมภาพันธ์ 2564
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและถอดถอน พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ มหาวิทยาลัย กลุ่มวิชาการ พ.ศ.๒๕๖๔ 2564 01 กุมภาพันธ์ 2564
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยสภาพนักงาน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๖๔ 2564 01 กุมภาพันธ์ 2564
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๖๔ 2564 08 มีนาคม 2564
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.๒๕๖๔ 2564 10 มีนาคม 2564
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรสาสตร์ ว่าด้วยค่าตอบแทน ค่าตอบแทนพิเศษ สิทธิและสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๖๔ 2564 12 มีนาคม 2564
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๖๔ 2564 24 มิถุนายน 2564
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารศูนย์วิจัยนิวเคลียร์เทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.๒๕๖๔ 2564 08 กรกฎาคม 2564
(ยกเลิกแล้ว) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ 2564 22 มีนาคม 2567
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยสภาพนักงาน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๖๔ 2564 08 กรกฎาคม 2564
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาในระบบคลังหน่วยกิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.๒๕๖๔ 2564 11 พฤศจิกายน 2564
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๔ 2564 08 กันยายน 2564
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการกำหนด คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแจ่งตั้ง และถอดถอนหัวหน้าภาควิชาและรองหัวหน้าภาควิชา พ.ศ.๒๕๖๔ 2564 08 กันยายน 2564
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารสถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.๒๕๖๔ 2564 08 กันยายน 2564
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่๔) พ.ศ.๒๕๖๔ 2564 21 เมษายน 2565
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุุคคลสำหรับพนักงานเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ ๓) 2564 14 ธันวาคม 2564
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้วยการบริหารศูนย์นวัตกรรมวัคซีนและชีวภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.๒๕๖๔ 2564 06 มกราคม 2565
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๘) พศ. ๒๕๖๕ 2565 03 พฤษภาคม 2566
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับข้าราชการ พ.ศ.๒๕๖๕ 2565 21 กุมภาพันธ์ 2565
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยสภาพนักงาน (ฉบับที่ ๗ ) พ.ศ.๒๕๖๕ 2565 08 มีนาคม 2565
(ยกเลิกแล้ว) ข้อบังคับมหาวิทยาลัเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและถอดถอนตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มวิชา ประเภทนักวิจัย (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ.๒๕๖๕ 2565 15 พฤศจิกายน 2566
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๔ (ฉบับที่ ๑ - ๔) 2564 03 พฤษภาคม 2566
ข้อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยเครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.๒๕๖๕ 2565 05 พฤษภาคม 2565
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสคร์ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๖๕ 2565 13 มิถุนายน 2565
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรสาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุุคคลสำหรับพนักงานเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ ๔) 2565 13 มิถุนายน 2565
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.๒๕๖๕ 2565 17 มิถุนายน 2565
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยกำหนด คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแจ่งตั้ง และถอดถอนหัวหน้าภาควิชา และรองหัวหน้าภาควิชา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๕ 2565 08 กันยายน 2565
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๖๕ 2565 19 ตุลาคม 2565
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีแต่งตั้งและ ถอดถอนคณบดีและรองคณบดี พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับที่ ๒) 2565 19 ตุลาคม 2565
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑฺ์ วิธีแต่งตั้งและ ถอดถอนผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๕ 2565 19 ตุลาคม 2565
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์คลินิก พ.ศ.๒๕๖๕ 2565 19 ตุลาคม 2565
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๖๕ 2565 09 พฤศจิกายน 2565
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารอาคารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา พ.ศ. ๒๕๖๕ 2565 24 พฤศจิกายน 2565
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๕ 2565 04 มกราคม 2566
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.๒๕๖๕ 2565 04 มกราคม 2566
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต 2566 21 เมษายน 2566
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยสภาพนักงาน พ.ศ.๒๕๖๖ 2566 03 พฤษภาคม 2566
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการพิจารณากำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการประเภทคณาจารย์โรงเรียนสาธิต ให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ชำนาญการ อาจารย์ชำนาญการพิเศษ อาจารย์เชี่ยวชาญ และอาจารย์เชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ.๒๕๖๖ 2566 12 กันยายน 2566
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและถอดถอนตำแหน่งของพนักงาน กลุ่มวิชาการ ประเภทนักวิจัย พ.ศ.๒๕๖๖ 2566 05 ตุลาคม 2566
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารสถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.๒๕๖๖ 2566 05 ตุลาคม 2566
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๖ 2566 05 ตุลาคม 2566
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๖ 2566 09 พฤศจิกายน 2566
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยมาตราฐานภาระงานขั้นต่ำ และภาระงานทางวิชาการ ของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตรจารย์ รองศาสตราจารย์ และ ศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๖ 2566 09 พฤศจิกายน 2566
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการเพื่อให้ผู้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ได้รับเงินประจำตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.๒๕๖๖ 2566 09 พฤศจิกายน 2566
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.๒๕๖๖ 2566 06 ธันวาคม 2566
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๖ 2566 22 มีนาคม 2567
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.๒๕๖๖ 2566 22 มีนาคม 2567