• สายตรงผู้บริหาร 02-942-8200-45 ต่อ 4035 และ 0-2942-7050

กฎหมายของมหาวิทยาลัย

สำนักงานกฎหมาย

คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ค้นหาตามปี:

-

หัวข้อ ปี วันที่โพส
คำสังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คำสั่งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง มอบอำนาจดำเนินคดีปกครอง 2559 22 พฤศจิกายน 2559
คำสังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แต่งตั้งกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2559 23 กันยายน 2559
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิภาพนิสิต 2560 06 ตุลาคม 2560
การมอบอำนาจดำเนินการด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 06 ตุลาคม 2560
การมอบอำนาจลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 2560 06 ตุลาคม 2560
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผู้เหมาะสมเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ 2560 06 ตุลาคม 2560
มอบอำนาจให้ผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2560 13 พฤศจิกายน 2560
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2561 06 กรกฎาคม 2561
คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มอบหมาย และมอบอำนาจให้รองอธิการบดี ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี (นายดำรงค์ ศรีพระราม และอีก 12 ราย) 2561 06 กรกฎาคม 2561
คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดี ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี 2561 06 กรกฎาคม 2561
คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี 2561 06 กรกฎาคม 2561
คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดีวิทยาเขต ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี 2561 06 กรกฎาคม 2561
คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี และผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตศรีราชา (ผศ.สถาพร เชื้อเพ็ง และอีก 6 ราย) 2561 13 กรกฎาคม 2561
คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตกำแพงแสน (ผศ.นันทวัฒน์ ขมหวาน และอีก 4 ราย) 2561 13 กรกฎาคม 2561
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี และผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (นายวัชรพงษ์ อินทรวงศ์ และอีก 7 ราย) 2561 16 กรกฎาคม 2561
คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี และผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายการเงิน ฝ่ายวิชาการ และฝ่ายบริการวิชาการ (นายศรายุทธ เรืองสุวรรณ และอีก 8 ราย) 2561 17 กรกฎาคม 2561
คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี และผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายบริหารกิจการภายใน และฝ่ายวิจัย (รศ.อนุชัย รามวรังกูร และอีก 5 ราย) 2561 17 กรกฎาคม 2561
คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี และผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ ฝ่ายกิจการนิสิต และฝ่ายพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร (ผศ.อินทิราภรณ์ มูลศาสตร์ และอีก 11 ราย) 2561 17 กรกฎาคม 2561
คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 2561 17 กรกฎาคม 2561
คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) 2561 19 กรกฎาคม 2561
คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ (นายวัชรพงษ์ อินทรวงศ์ และอีก 2 ราย) 2561 26 กรกฎาคม 2561
คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง มอบหมายภารกิจให้ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (นายวัชรพงษ์ อินทรวงศ์ และอีก 7 ราย) 2561 26 กรกฎาคม 2561
คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง มอบหมายภารกิจให้ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตศรีราชา (ผศ.สถาพร เชื้อเพ็ง และอีก 6 ราย) 2561 26 กรกฎาคม 2561
คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี (นายวัชรพงษ์ อินทรวงศ์ และอีก 2 ราย) 2561 26 กรกฎาคม 2561
คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี (นายเสรี กุญแจนาค) 2561 26 กรกฎาคม 2561
คำสั่งมหาวิทยาลัยเกาตรศาสตร์ เรื่อง แต่งต่ั้งผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ (ผศ.นันทวัฒน์ ขมหวาน และ ผศ.ธารินทร์ ก้านเหลือง) 2561 26 กรกฎาคม 2561
คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาทบทวนประกาศโทษทางวินัยกรณีส่อและทุจริตการสอบ 2561 26 กรกฎาคม 2561
คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง มอบหมายภารกิจให้ผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตกำแพงแสน (ผศ.นันทวัฒน์ ขมหวาน และอีก 4 ราย) 2561 26 กรกฎาคม 2561
คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดี ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี (ผศ.นาวาอากาศโทหญิงงามลมัย ผิวเหลือง และอีก 4 ราย) 2561 26 กรกฎาคม 2561
คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2561 26 กันยายน 2561
คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง มอบอำนาจให้คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก หรือหน่วยงานอื่นที่เทียบเท่า 2561 03 ตุลาคม 2561
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรสาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและรองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 2561 03 ตุลาคม 2561
คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดี 2561 03 ตุลาคม 2561
คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี และผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (นายวรวิทย์ กุลตังวัฒนา และอีก 6 ราย) 2561 18 ตุลาคม 2561
คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ (นายวรวิทย์ กุลตังวัฒนา และอีก 2 ราย) 2561 18 ตุลาคม 2561
คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ปรับเปลี่ยน และแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี (เพิ่มเติม) (ผศ.อภิชาต แจ้งบำรุง และ รศ.คณิตา ตังคณานุรักษ์) 2561 18 ตุลาคม 2561
คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่่อง มอบหมายภารกิจให้ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (นายวรวิทย์ กุลตังวัฒนา และอีก 6 ราย) 2561 18 ตุลาคม 2561
คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี (รศ.ชัชพล ชังชู) 2561 18 ตุลาคม 2561
คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี (นายวัชรพงษ์ อินทรวงศ์) 2561 18 ตุลาคม 2561
คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การมอบอำนาจการจัดโครงการอบรม ประชุม สัมมนา และดูงาน ในประเทศ 2561 22 ตุลาคม 2561
คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การมอบอำนาจดำเนินการด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2561 22 ตุลาคม 2561
คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แก้ไขคำสั่งมอบอำนาจให้คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก หรือหน่วยงานอื่นที่เทียบเท่า 2561 30 ตุลาคม 2561
คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต (นายณัฐพงศ์ สุโกมล) 2561 12 พฤศจิกายน 2561
คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2561 12 พฤศจิกายน 2561
คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดี ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี 2561 12 พฤศจิกายน 2561
คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี (นายดำรงค์ ศรีพระราม) 2561 12 พฤศจิกายน 2561
คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดีวิทยาเขต ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี 2561 12 พฤศจิกายน 2561
คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดีวิทยาเขต ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี (เพิ่มเติม) 2562 13 กุมภาพันธ์ 2562
คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตกำแพงแสน ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี 2562 13 กุมภาพันธ์ 2562
คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้ง และมอบหมายภารกิจให้ผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (นายฉัฐวัฒน์ ลิมป์สุรพงษ์) 2562 20 กุมภาพันธ์ 2562
คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง มอบหมาย และมอบอำนาจให้ผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตกำแพงแสน ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี (ผศ.นันทวัฒน์ ขมหวาน) 2562 20 กุมภาพันธ์ 2562
คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตกำแพงแสน ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี 2562 20 มีนาคม 2562
คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดี ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี 2562 10 กรกฎาคม 2562
คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง มอบหมายภารกิจให้สำนักงานอธิการบดี 2562 01 พฤศจิกายน 2562
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา 2562 01 พฤศจิกายน 2562
คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย 2562 12 พฤศจิกายน 2562
คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ 2562 12 พฤศจิกายน 2562
คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา 2562 12 พฤศจิกายน 2562
คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี 2562 12 พฤศจิกายน 2562
คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง มอบหมายภารกิจให้ผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตศรีราชา 2562 12 พฤศจิกายน 2562
คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตศรีราชา ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี 2562 21 พฤศจิกายน 2562
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ขอพ้นจากตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย 2562 03 ธันวาคม 2562
คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (เพิ่มเติม) 2562 03 ธันวาคม 2562
มอบอำนาจให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 2563 19 กุมภาพันธ์ 2563
คำสั่งแต่งตั้งผมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี (เพิ่มเติม) (ผศ.กฤษณ์ วันอินทร์) 2563 13 มีนาคม 2563
คำสั่งมหาววิทยาลัยเกษตรศาสตณ์ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตกำแพงแสน ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี 2563 13 มีนาคม 2563
คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ (เพิ่มเติม) (ว่าที่ร้อยตรีศิริชัย ศรีพรหม) 2563 17 มีนาคม 2563
คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ (เพิ่มเติม) (รศ.อภิชาติ โรจนโรวรรณ) 2563 01 เมษายน 2563
คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตกำแพงแสน และมอบหมายภารกิจ (ผศ.ว่าที่ร้อยตรีศิริชัย ศรีพรหม และอีก 7 ราย) 2563 13 พฤษภาคม 2563
คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ (ผศ.ว่าที่ร้อยตรีศิริชัย ศรีพรหม และอีก 7 ราย) 2563 13 พฤษภาคม 2563
คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 2563 14 พฤษภาคม 2563
คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย (รศ.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร) 2563 19 พฤษภาคม 2563
คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง มอบหมาย และมอบอำนาจให้ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี 2563 19 พฤษภาคม 2563
คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง มอบหมาย และมอบอำนาจให้รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี (รศ.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร) 2563 02 มิถุนายน 2563
คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ยกเลิกคำสั่ง (รศ.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร) 2563 02 มิถุนายน 2563
คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตกำแพงแสน ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี 2563 02 มิถุนายน 2563
คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง เปลี่ยนแปลงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.มณฑล ฐานุตตมวงศ์) 2563 02 มิถุนายน 2563
คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง มอบหมายการบริหารและการปฏิบัติงานในงานส่วนกลางของสำนักงานวิทยาเขตศรีราชา 2563 01 กรกฎาคม 2563
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดี 2563 31 กรกฎาคม 2563
คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง มอบหมาย และมอบอำนาจให้รองอธิการบดี ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี (นายดำรงค์ ศรีพระราม และอีก 12 ราย) 2563 04 สิงหาคม 2563
คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดี ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี 2563 04 สิงหาคม 2563
คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดีวิทยาเขต ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี 2563 04 สิงหาคม 2563
คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.ธานินทร์ คงศิลา และอีก 25 ราย) 2563 04 สิงหาคม 2563
คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตกำแพงแสน (ผศ.ว่าที่ร้อยตรีศิริชัย ศรีพรหม และอีก 7 ราย) 2563 04 สิงหาคม 2563
คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตศรีราชา (ผศ.สุภัทรชัย ชมพันธุ์ และอีก 5 ราย) 2563 04 สิงหาคม 2563
คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง มอบหมาย และมอบอำนาจให้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี (ผศ.ธานินทร์ คงศิลา) 2563 04 สิงหาคม 2563
คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี (นายดำรงค์ ศรีพระราม) 2563 04 สิงหาคม 2563
คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (ผศ.วรวิทย์ กุลตังวัฒนา และอีก 6 ราย) 2563 06 สิงหาคม 2563
คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง มอบหมายภารกิจให้ผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตกำแพงแสน และการบริหารและการปฏิบัติงานในงานส่วนกลางของสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน (ผศ.ว่าที่ร้อยตรีศิริชัย ศรีพรหม และอีก 7 ราย) 2563 06 สิงหาคม 2563
คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง มอบหมายภารกิจให้ผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตศรีราชา และการบริหารและการปฏิบัติงานในงานส่วนกลางของสำนักงานวิทยาเขตศรีราชา (ผศ.สุภัทรชัย ชมพันธุ์ และอีก 5 ราย) 2563 06 สิงหาคม 2563
คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง มอบหมายภารกิจให้ผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร และการบริหารและการปฏิบัติงานในงานส่วนกลางของสำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (นายวรวิทย์ กุลตังวัฒนา และอีก 6 ราย) 2563 07 สิงหาคม 2563
คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แก้ไขคำสั่งมอบหมาย และมอบอำนาจให้รองอธิการบดี ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี (นายดำรงค์ ศรีพระราม) 2563 07 สิงหาคม 2563
คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตศรีราชา ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี 2563 18 สิงหาคม 2563
คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) 2563 20 สิงหาคม 2563
คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ (ผศ.ว่าที่ร้อยตรีศิริชัย ศรีพรหม และอีก 3 ราย) 2563 24 สิงหาคม 2563
คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย (รศ.คณพล จุฑามณี และอีก 2 ราย) 2563 27 สิงหาคม 2563
คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ (นายดำรงค์ ศรีพระราม และอีก 9 ราย) 2563 27 สิงหาคม 2563
คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ (นายดำรงค์ ศรีพระราม และ รศ.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร) 2563 27 สิงหาคม 2563
คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง มอบอำนาจช่วงให้รองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี 2563 27 สิงหาคม 2563
คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ช่วยอธิการบดี (รศ.อนุชัย รามวรังกูร) 2563 27 สิงหาคม 2563
คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตกำแพงแสน ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี 2563 27 สิงหาคม 2563
คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี (รศ.ชไมภัค เตชัสอนันต์) 2563 27 สิงหาคม 2563
คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แก้ไขคำสั่ง และมอบอำนาจให้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี เพิ่มเติม (ผศ.ธานินทร์ คงศิลา) 2563 11 กันยายน 2563
คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แก้ไขคำสั่งมอบหมาย และมอบอำนาจให้รองอธิการบดี ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี (รศ.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร) 2563 11 กันยายน 2563
คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง มอบอำนาจการดำเนินงานโครงการพัฒนาวิชาการ 2563 11 กันยายน 2563
คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดี ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี (เพิ่มเติม) 2563 18 กันยายน 2563
คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี (รศ.ชลิดา เล็กสมบูรณ์) 2563 30 กันยายน 2563
คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ยกเลิกและแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2563 14 ตุลาคม 2563
คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ยกเลิกและแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2563 14 ตุลาคม 2563
คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี (ผศ.วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย และ น.ส.สุวพร ผาสุก) 2563 19 ตุลาคม 2563
คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง มอบอำนาจช่วงให้รองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี 2563 24 พฤศจิกายน 2563
คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดีวิทยาเขต ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี (เพิ่มเติม) 2563 15 ธันวาคม 2563
คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการกองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี (นายฉัตรชัย จรูญพงศ์) 2564 18 กุมภาพันธ์ 2564
คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี (เพิ่มเติม) (นายดำรงค์ ศรีพระราม) 2564 02 มีนาคม 2564
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดีและเปลี่ยนชื่อตำแหน่งรองอธิการบดี 2564 02 มีนาคม 2564
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ขอพ้นจากตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล 2564 02 มีนาคม 2564
คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) 2564 23 มีนาคม 2564
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ 2564 05 เมษายน 2564
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2564 05 เมษายน 2564
คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารอัตรากำลัง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2564 08 เมษายน 2564
คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2564 27 กันยายน 2564
คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรสาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย (นายฉัตรชัย จรูญพงศ์) 2564 25 ตุลาคม 2564
คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง เปลี่ยนแปลงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (ผศ.รัฐษากรณ์ สุริยกุล ณ อยุธยา) 2564 25 ตุลาคม 2564
มอบอำนาจให้ผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตศรีราชา ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี 2564 16 พฤศจิกายน 2564
คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตศรีราชา (เพิ่มเติม) (ผศ.อุเทน สุปัตติ และอีก 2 ราย) 2564 16 พฤศจิกายน 2564
คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง มอบหมายภารกิจให้ผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตศรีราชา และการบริหารและการปฏิบัติงาน ในงานส่วนกลางของสำนักงานวิทยาเขตศรีราชา (ผศ.สุภัทรชัย ชมพันธุ์ และอีก 6 ราย) 2564 16 พฤศจิกายน 2564
คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตศรีราชา ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี 2564 16 พฤศจิกายน 2564
คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ยกเลิกคำสั่งมอบอำนาจให้ผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตศรีราชา ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี 2564 16 พฤศจิกายน 2564
คำสั่งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง มอบอำนาจดำเนินคดีปกครอง 2564 16 พฤศจิกายน 2564
คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง มอบอำนาจให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 2564 22 ธันวาคม 2564
คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ (นายดำรงค์ ศรีพระราม และอีก 9 ราย) 2565 17 มีนาคม 2565
คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนและพิจารณาโทษทางวินัยกรณีนิสิตส่อทุจริตหรือทำการทุจริตในการสอบ 2565 24 มีนาคม 2565
คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและสร้างสรรค์ (ผศ.ธนพล ไชยแสน) 2565 06 พฤษภาคม 2565
คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2565 08 กรกฎาคม 2565
คำสั่งมหาิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำร่างระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับ เกี่ยวกับการเงิน บัญชี พัสดุ ทรัพย์สิน และสิทธิประโยชน์ ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558 2565 13 มิถุนายน 2565
คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง มอบอำนาจให้ประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการ คณะกรรมการโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2565 11 กรกฎาคม 2565
คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี (เพิ่มเติม) 2565 09 สิงหาคม 2565
คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรสาสตร์ เรื่อง มอบหมายภารกิจให้ผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตกำแพงแสน (เพิ่มเติม) 2565 09 สิงหาคม 2565
คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง มอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนงาน 2565 10 สิงหาคม 2565
คำสั่งหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (เพิ่มเติม) 2565 24 สิงหาคม 2565
คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี 2565 01 กันยายน 2565
คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 2565 01 กันยายน 2565
คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 2565 08 กันยายน 2565
คำสั่งแต่งตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ (นายดำรงค์ ศรีพระราม และ รศ.ลดาวัลย์ พวงจิตร) 2564 21 ตุลาคม 2565
คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ขอพ้นจากตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี 2565 06 ธันวาคม 2565
คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาคุณภาพสำนักงานมหาวิทยาลัย 2565 08 ธันวาคม 2565
คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง เปลี่ยนแปลงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 2566 17 มกราคม 2566
คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักงานมหาวิทยาลัย 2566 16 กุมภาพันธ์ 2566
คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตณ์ เรื่อง มอบหมายภารกิจให้ผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 2566 16 กุมภาพันธ์ 2566
มอบอำนาจให้รองอธิการบดี ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี (นายดำรงค์ ศรีพระราม และอีก ๔ ราย) 2564 03 พฤษภาคม 2566
คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2566 25 พฤษภาคม 2566
คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2566 25 พฤษภาคม 2566
คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำ 2566 25 พฤษภาคม 2566
คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งเลือกจากพนักงานสายสนับสนุน 2566 25 พฤษภาคม 2566
คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง มอบอำนาจให้คณบดีคณะวนศาสตร์ 2566 14 กันยายน 2566
คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี (เพิ่มเติม) 2566 27 กันยายน 2566
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล 2566 27 กันยายน 2566
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2563 03 ตุลาคม 2566
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2564 03 ตุลาคม 2566
คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง มอบหมายภารกิจให้รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 2566 09 ตุลาคม 2566
คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง มอบหมายภารกิจให้รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล 2566 02 พฤศจิกายน 2566
คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี (เพิ่มเติม) 2566 02 พฤศจิกายน 2566
คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล 2567 13 กุมภาพันธ์ 2567
คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 2567 15 มีนาคม 2567
คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 2567 15 มีนาคม 2567
คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การเปลี่ยนชื่อตำแหน่งรองอธิการบดี 2567 26 มีนาคม 2567
คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง มอบอำนาจการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2567 05 มิถุนายน 2567
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2567 11 กรกฎาคม 2567
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดี 2567 11 กรกฎาคม 2567
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2567 11 กรกฎาคม 2567