• สายตรงผู้บริหาร 02-942-8200-45 ต่อ 4035 และ 0-2942-7050

กฎหมายของมหาวิทยาลัย

สำนักงานกฎหมาย

กฎหมายอื่นเกี่ยวกับการบริหารมหาวิทยาลัย

ค้นหาตามปี:

-

หัวข้อ ปี วันที่โพส
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 2540 03 พฤษภาคม 2566
ระเบียบคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้คำปรึกษา พ.ศ. 2541 2541 02 สิงหาคม 2559
กฎกระทรวง ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2543 2543 02 สิงหาคม 2559
กฎกระทรวง ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2542 2542 02 สิงหาคม 2559
กฎกระทรวง ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2542 2542 02 สิงหาคม 2559
กฎกระทรวง ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2542 2542 02 สิงหาคม 2559
กฎกระทรวง ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2542 2542 02 สิงหาคม 2559
กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2542 2542 02 สิงหาคม 2559
กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2542 2542 02 สิงหาคม 2559
กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2540 2540 02 สิงหาคม 2559
กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2540 2540 02 สิงหาคม 2559
กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2540 2540 02 สิงหาคม 2559
กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2540 2540 02 สิงหาคม 2559
กฎกระทรวง ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2540 2540 02 สิงหาคม 2559
ประกาศคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (จำนวน 2 ฉบับ) 2560 06 ตุลาคม 2560
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 2547 18 เมษายน 2562
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2551 2551 18 เมษายน 2562
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2559 2559 18 เมษายน 2562
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 2562 07 พฤษภาคม 2562
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 2562 07 พฤษภาคม 2562
พระราชบัญญัติการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562 2562 28 พฤษภาคม 2562
พระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 2562 28 พฤษภาคม 2562
พระราชบัญญัติ ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2562 2562 28 พฤษภาคม 2562
พระราชบัญญัติ สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2562 2562 28 พฤษภาคม 2562
พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2562 2562 28 พฤษภาคม 2562
พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 2562 28 พฤษภาคม 2562
พระราชบัญญัติ การอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 2562 28 พฤษภาคม 2562
พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562 2562 28 พฤษภาคม 2562
พระราชบัญญัติ การบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 2562 28 พฤษภาคม 2562
พระราชบัญญัติ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 2562 28 พฤษภาคม 2562
พะราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562 2562 28 พฤษภาคม 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ชื่อปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 2563 09 มีนาคม 2563
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 2563 15 ธันวาคม 2563
ระเบียบกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ว่าด้วยการบริหารจัดการทุนพัฒนากำลังคนการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๕ 2565 03 พฤษภาคม 2566
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2563 03 ตุลาคม 2566
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2564 03 ตุลาคม 2566
ข้อหารือการตรวจสอบมูลค่าสุทธิของกิจการ กรณีจัดซื้อจัดจ้างในวงเงินเล็กน้อยหรือจัดซื้อจัดจ้างวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท 2567 13 กุมภาพันธ์ 2567