• สายตรงผู้บริหาร 02-942-8200-45 ต่อ 4035 และ 0-2942-7050

บุคลากร

สำนักงานกฎหมาย

นาย ฉัตรชัย จรูญพงศ์
Mr. Chatchai Charoonpongผู้อำนวยการ
029428200 ต่อ 644035
psdccc@ku.ac.th

นางสาว อัจฉราวรรณ ฉัตรเวทิน
Ms.Acharawan Chatvatinนิติกรชำนาญการ

029428200 ต่อ 644032
psdarw@ku.ac.th

นาง สุนิสา สมดวง
Mrs.Sunisa Somduangนิติกรชำนาญการ

029428200 ต่อ 644034
sunisa.l@ku.th

นาย ชนินทร์ เอี่ยมจิตติรักษ์
Mr. Chanin Aimcjittirukนิติกรชำนาญการ

029428200 ต่อ 644030
Chanin_jame@hotmail.com

นางสาว พสุ รอดทรัพย์
Ms. Pasu Rodsubนิติกรชำนาญการ

029428200 ต่อ 644030
psdpsr@ku.ac.th

นางสาว ณัททชา ตันติเวชกุล
Ms.Natthacha Tantivejakulนิติกรชำนาญการ

029428200 ต่อ 644033
psddut@ku.ac.th

นาย วัฒนวงศ์ บุญสิน
Mr.Wattanawong Boonsinนิติกร

029428200 ต่อ 644030
tu_boon@hotmail.com

นางสาว จุฑามาศ คัมภิรานนท์
Ms.Juthamard Khumpiranonนิติกรชำนาญการ

029428200 ต่อ 644030
psdjas@ku.ac.th

นายศิวกร รัตนางกูร
Mr. Siwakorn Rattanangkoolนิติกร

029428200 ต่อ 644030
siwakorn.rat@ku.ac.th

นางสาวพัชราภรณ์ พาณิชย์
Ms. Patcharaporn Panichนิติกร

029428200 ต่อ 644034
psdpopan@ku.ac.th

นายเอกณัฐ สงวนสัตย์
Mr. Akanut Saguansatนิติกร

029428200 ต่อ 644033
akanut.sa@ku.ac.th

นางสาวชนิดาภา เทียนหอม
Miss Chanidapa Theinhomนิติกร

029428200 ต่อ 644031
chanidapa.the@ku.ac.th

นาง อนัญญา อุณหโภคา
Mrs. Ananya Unahabhokhaเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

029428200 ต่อ 644031
psdsnb@ku.ac.th