• สายตรงผู้บริหาร 02-942-8200-45 ต่อ 4035 และ 0-2942-7050

กฎหมายของมหาวิทยาลัย

สำนักงานกฎหมาย

กฎหมายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ค้นหาตามปี:

-

หัวข้อ ปี วันที่โพส
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2564 2564 20 ตุลาคม 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ให้ใช้ชื่อส่วนงาน "สำนักงานมหาวิทยาลัย" แทนชื่อส่วนงาน "สำนักอธิการบดี" ในระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2564 11 พฤศจิกายน 2564
พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2541 2565 17 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง องค์ประกอบคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) 2565 12 เมษายน 2565
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรสาสตร์ เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๖๕ 2565 05 พฤษภาคม 2565
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง โครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2565 05 พฤษภาคม 2565