• สายตรงผู้บริหาร 02-942-8200-45 ต่อ 4035 และ 0-2942-7050

กฎหมายของมหาวิทยาลัย

สำนักงานกฎหมาย

กฎหมายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ค้นหาตามปี:

-

หัวข้อ ปี วันที่โพส
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๔ 2564 21 กุมภาพันธ์ 2567
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ให้ใช้ชื่อส่วนงาน "สำนักงานมหาวิทยาลัย" แทนชื่อส่วนงาน "สำนักอธิการบดี" ในระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2564 11 พฤศจิกายน 2564
พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2541 2565 17 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง องค์ประกอบคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) 2565 20 กันยายน 2565
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง โครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2565 20 กันยายน 2565
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕ 2565 03 พฤษภาคม 2566
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยเครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 2565 03 พฤษภาคม 2566
พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558 2558 20 กันยายน 2565
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การปรับโครงสร้างหน่วยงานภายใน ตณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 2565 19 ตุลาคม 2565
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ 2565 03 พฤษภาคม 2566
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในคณะแพทย์ศาสตร์ 2565 09 พฤศจิกายน 2565
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในคณะวิทยาการจัดการ 2565 09 พฤศจิกายน 2565
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานสำนักงานมหาวิทยาลัย 2565 09 พฤศจิกายน 2565
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การปรับเปลี่ยนชื่อของหน่วยงานภายในสำนักงานมหาวิทยาลัย 2565 09 พฤศจิกายน 2565
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ให้โอนสถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไปสังกัดคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2565 09 พฤศจิกายน 2565
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง องค์ประกอบคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) 2565 10 พฤศจิกายน 2565
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๕ 2565 03 พฤษภาคม 2566
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานหลักสูตรควบระดับปริญญาตรีสองปริญญา หรือหลักสูตรควบระดับปริญญาโทสองปริญญา ในสาขาวิชาที่ต่างกัน พ.ศ. ๒๕๖๕ 2565 29 พฤศจิกายน 2565
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานหลักสูตรควบระดับปริญญาตรีและปริญญาโท หรือหลักสูตรควบระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ 2565 29 พฤศจิกายน 2565
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การกาหนดชื่อปริญญา พ.ศ. ๒๕๖๕ 2565 29 พฤศจิกายน 2565
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแต่งตั้งหรือมอบหมายผู้ตรวจสอบ และการตรวจสอบการดาเนินการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ 2565 29 พฤศจิกายน 2565
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การปรับโครงสร้างหน่วยงานภายในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 2566 16 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ 2566 03 พฤษภาคม 2566
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ประกาศชื่อกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.อ.ม.) 2566 16 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การปรับโครงสร้างสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน (ฉบับที่ ๒) 2566 11 กันยายน 2566
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๖๖ 2566 21 กุมภาพันธ์ 2567
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2563 03 ตุลาคม 2566
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2564 03 ตุลาคม 2566
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๖ 2566 10 พฤศจิกายน 2566
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การปรับเปลี่ยนชื่อของหน่วยงานภายในสำนักงานวิทยาเขตศรีราชา 2567 13 กุมภาพันธ์ 2567
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การปรับเปลี่ยนชื่อของหน่วยงานภายในสำนักงานวิทยาเขตศรีราชา (ฉบับที่ ๒) 2567 13 กุมภาพันธ์ 2567