• สายตรงผู้บริหาร 02-942-8200-45 ต่อ 4035 และ 0-2942-7050

กฎหมายของมหาวิทยาลัย

สำนักงานกฎหมาย

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ค้นหาตามปี:

-

หัวข้อ ปี วันที่โพส
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการใช้อาคารและสถานที่ อุปกรณ์ และการใช้บริการการวิเคราะห์ของหน่วยงาน ในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2552 2552 04 สิงหาคม 2559
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2552 04 สิงหาคม 2559
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยเงินยืมทดรองจ่ายจากเงินรายได้ พ.ศ. 2537 2537 04 สิงหาคม 2559
ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการพัฒนาวิชาการ พ.ศ.2551 2551 04 สิงหาคม 2559
ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิประโยชน์จากวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2551 2551 04 สิงหาคม 2559
ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการบริหารงานวิจัยทุนอุดหนุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2547 2547 04 สิงหาคม 2559
ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการบริหารงานวิจัยทุนอุดหนุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2547 2547 04 สิงหาคม 2559
ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการจัดสรรรายได้ สำหรับโครงการพิเศษของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2548 2548 04 สิงหาคม 2559
ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยเงินรายได้ พ.ศ. 2545 2545 04 สิงหาคม 2559
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องกำหนดเขตการศึกษาเป็นวิทยาเขต 2558 19 กันยายน 2559
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2559 2559 22 พฤศจิกายน 2559
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การรับเข้าเป็นสถาบันสมทบในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2559 2559 22 พฤศจิกายน 2559
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์ของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร พ.ศ.2559 2559 20 กันยายน 2559
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมบริการทางการศึกษาสำหรับนิสิตปริญญาตรี ภาคปกติและภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 2) 2559 20 กันยายน 2559
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมบริการทางการศึกษาสำหรับนิสิตปริญญาตรี ภาคปกติและภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2557 20 กันยายน 2559
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องกำหนดอัตราค่าตอบแทนของสัตวแพทย์ที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม \"การเพิ่มพูนทักษะ ทางสัตวแพทย์ด้านคลินิคสัตว์เล็ก\" 2559 20 กันยายน 2559
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการในการให้บริการเครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ของสำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2559 20 กันยายน 2559
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องกำหนดอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพใน ระดับดับคณะ 2559 20 กันยายน 2559
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพใน ระดับดับมหาวิทยาลัย 2559 20 กันยายน 2559
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องกำหนดอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของส่วนงานสนับสนุน 2559 20 กันยายน 2559
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องกำหนดอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับวิทยาเขต 2559 20 กันยายน 2559
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การมอบทุนสนับสนุนการเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่า ในการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ และทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานจากวิทยานิพนธ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2559 20 กันยายน 2559
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 2559 20 กันยายน 2559
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องกำหนดอัตราค่าบริการทางวิชาการของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2559 20 กันยายน 2559
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร ซึ่งเลือกจากคณบดี ผู้อำนวยการ หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือสำนัก 2559 20 กันยายน 2559
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันเริ่มและวันสิ้นปีบัญชีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2558 22 พฤศจิกายน 2559
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร ซึ่งเลือกจาก คณบดี ผู้อำนวยการ หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือสำนัก 2559 20 กันยายน 2559
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2559 20 กันยายน 2559
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรม 2559 20 กันยายน 2559
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง อัตราค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานรายวันของบุคลากรศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร 2559 20 กันยายน 2559
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ชื่อปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2559 2559 20 กันยายน 2559
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้พื้นที่อาคารกิจกรรมนิสิต กองกิจการนิสิต 2559 20 กันยายน 2559
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวน 2559 20 กันยายน 2559
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการจอดรถของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2559 20 กันยายน 2559
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ยกเลิกใบเสร็จ 2559 20 กันยายน 2559
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราเงินช่วยเหลือนิสิตผู้ประสบอุบัติเหตุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา (ฉบับที่ 3) 2559 20 กันยายน 2559
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการบริหาร โครงการการศึกษาพหุภาษา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 2) 2559 20 กันยายน 2559
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการอาคารสวัสดิการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2559 20 กันยายน 2559
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การจ่ายเงินค่าตอบแทน ค่าสมนาคุณสำหรับกรรมการ หรืออนุกรรมการที่ปฏิบัติงานในการดำเนินการสอบภาคกลางและการสอบไล่ 2559 20 กันยายน 2559
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผู้เขียนบทความ และค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์ ก 2559 20 กันยายน 2559
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องแนวปฏิบัติในการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 2559 20 กันยายน 2559
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องหนดคุณสมบัติกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2559 20 กันยายน 2559
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องกำหนดคุณสมบัติกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายในของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2559 20 กันยายน 2559
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ และค่าตอบแทนอื่นๆ ในการบริหาร (ฉบับที่ 3) 2559 20 กันยายน 2559
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การพักอาศัยในอาคารสวัสดิการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2559 20 กันยายน 2559
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องการจ่ายค่าตอบแทนผู้จัดการโรงอาหารกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2559 20 กันยายน 2559
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน และผู้อำนวยการสำนัก 2558 20 กันยายน 2559
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การใช้เงินรายได้เบิกจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการศึกษาให้กับบุคลากรของส่วนงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2558 20 กันยายน 2559
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนิสิตต่างชาติ และนิสิตไทยหลักสูตรนานาชาติของฝ่ายการศึกษานานาชาติ สำนักทะเบียนและประมวลผล (ศูนย์การศึกษานานาชาติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 2) 2558 20 กันยายน 2559
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องวันเริ่มและวันสิ้นปีบัญชีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2558 20 กันยายน 2559
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การมอบทุนสนับสนุนการเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่า ในการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ และทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2558 20 กันยายน 2559
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องกำหนดอัตราค่าสมัครสอบ ค่าสมนาคุณ และค่าตอบแทนอื่นๆ ในการบริหารศูนย์ทดสอบทางภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2558 20 กันยายน 2559
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2559 22 พฤศจิกายน 2559
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2559 2559 05 มกราคม 2560
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 2559 11 มกราคม 2560
กำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ และค่าตอบแทนอื่นๆ ในการบริหารโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (ภาคพิเศษ) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (ฉบับที่ 3) 2560 17 มกราคม 2560
กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ภาคพิเศษ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2560 17 มกราคม 2560
กำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ และค่าตอบแทนอื่นๆ ในการบริหารโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ภาคพิเศษ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2560 17 มกราคม 2560
อัตราค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (โครงการ วมว.มก.) 2560 17 มกราคม 2560
เรื่อง กำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 2) 2560 14 กุมภาพันธ์ 2560
เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย สำหรับนิสิตโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน (ภาคพิเศษ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2560 14 กุมภาพันธ์ 2560
เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย สำหรับนิสิตโครงการหลักสูตรปริญญาตรีร่วมนานาชาติสองปริญญา สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมการบินและอวกาศ) และบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 2) 2560 14 กุมภาพันธ์ 2560
เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย สำหรับนิสิตโครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 2560 14 กุมภาพันธ์ 2560
เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการเครื่องมือชั้นสูงของห้องปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกตรศาสตร์ 2560 14 กุมภาพันธ์ 2560
กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ และค่าตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหารโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (ภาคพิเศษ) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (ฉบับที่ 4) 2560 21 มีนาคม 2560
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดนโยบายในการบริหารงานเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2560 11 เมษายน 2560
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2560 11 เมษายน 2560
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำ 2560 02 พฤษภาคม 2560
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 2560 03 พฤษภาคม 2560
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทผู้บริหาร ซึ่งเลือกจากผู้ดำรงตำแหน่ง คณบดี ผู้อำนวยการ หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือสำนัก 2560 02 พฤษภาคม 2560
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรื เรื่อง ผลการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทผู้บริหาร ซึ่งเลือกจากผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี 2560 02 พฤษภาคม 2560
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2559 2560 08 พฤษภาคม 2560
แต่งตั้งที่ปรึกษาผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (รศ.วิโรจ อิ่มพิทักษ์) 2560 19 มิถุนายน 2560
อัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 2560 19 มิถุนายน 2560
เรื่อง การจัดกิจกรรมร้องเพลงมหาวิทยาลัยและรับน้องใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 2560 19 มิถุนายน 2560
เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการเครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ของสำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 6) 2560 19 มิถุนายน 2560
กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนิสิตโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม (ภาคพิเศษ) ระบบไตรภาค คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 2560 19 มิถุนายน 2560
กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนิสิตโครงการหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม (ภาคพิเศษ) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 2560 19 มิถุนายน 2560
กำหหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย สำหรับนิสิตโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรนานาชาติ) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2660 19 มิถุนายน 2560
เรื่อง กำหนดอัตราค่าสมนาคุณ และค่าตอบแทนในการดำเนินการทดสอบวัดความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2560 19 มิถุนายน 2560
เรื่อง ข้อปฏิบัติในการทดสอบวัดความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 2560 19 มิถุนายน 2560
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ผลการเลือกอุปนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2560 29 มิถุนายน 2560
เรื่อง คุณสมบัติและภารกิจของอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2560 06 ตุลาคม 2560
อัตราค่าธรรมเนียมการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และอัตราค่าวิเคราะห์-วิจัย ของคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2560 06 ตุลาคม 2560
กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการเครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2560 06 ตุลาคม 2560
กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน 2560 06 ตุลาคม 2560
กำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทน ค่าสมนาคุณ และการจัดสรรเงินในการบริการวิชาการ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2560 06 ตุลาคม 2560
กำหนดอัตราค่าให้บริการวิชาการ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรสาสตร์ 2560 06 ตุลาคม 2560
ประกาศรายชื่อคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.อ.ม.) 2560 06 ตุลาคม 2560
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผู้เหมาะสมเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต 2560 06 ตุลาคม 2560
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผู้เหมาะสมเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ 2560 06 ตุลาคม 2560
กำหนดอัตราค่าตอบแทนการตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขข้อมูลหลักสูตรในระบบสารสนเทศการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2560 06 ตุลาคม 2560
เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการโครงการเกษตร อาหารและเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อการขับเคลื่อน Thailand 4.0 2560 06 ตุลาคม 2560
เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนและแนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายโครงการเกษตร อาหารและเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการขับเคลื่อน Thailand 4.0 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2560 06 ตุลาคม 2560
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการกำหนดวันทำงาน การลา และการจ่ายค่าจ้างระหว่างลาของพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2560 2560 13 พฤศจิกายน 2560
เรื่อง กำหนดอัตราค่าเช่าที่ดิน และอาคารในความปกครองดูแลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 2560 13 พฤศจิกายน 2560
เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้พื้นที่ราชพัสดุในความปกครองดูแลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 2560 13 พฤศจิกายน 2560
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย สำหรับนิสิตโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2560 04 ธันวาคม 2560
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ และค่าตอบแทนอื่นๆ ในการบริหารโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2560 04 ธันวาคม 2560
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง องค์ประกอบคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2561 12 กรกฎาคม 2561
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทผู้บริหารซึ่งเลือกจากผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี แทนตำแหน่งที่ว่าง 2561 17 กรกฎาคม 2561
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2559 2560 26 กรกฎาคม 2561
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าเช่าที่ดิน และอาคารในความปกครองดูแลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 2561 11 กันยายน 2561
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง อัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษาและค่าใช้จ่ายอื่น ในโครงการบ่มเพาะคุณภาพการศึกษา สู่ความเป็นเลิศ ระดับส่วนงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2561 11 กันยายน 2561
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง อัตราค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิในการให้คำปรึกษาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2561 11 กันยายน 2561
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2561 26 กันยายน 2561
ประกาศคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ วิธีการและเงื่อนไขการแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของผู้บริหารฝ่ายสนับสนุนตำแหน่งผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ สถาบัน สำนักหรือเทียบเท่า 2561 26 กันยายน 2561
ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง จัดตั้งสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน 2545 26 กันยายน 2561
ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง จัดตั้งสำนักงานกฎหมาย 2547 26 กันยายน 2561
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 2561 18 ตุลาคม 2561
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ประกาศชื่อคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.อ.ม.) (น.ส.กันยารัตน์ เชี่ยวเวช) 2561 18 ตุลาคม 2561
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2561 18 ตุลาคม 2561
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนในการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับข้าราชการ 2561 12 พฤศจิกายน 2561
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนในการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย 2561 12 พฤศจิกายน 2561
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการเครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2561 15 พฤศจิกายน 2561
ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์วิจัยและบริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 2561 15 พฤศจิกายน 2561
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตโครงการปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ ภาคค่ำ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2561 20 พฤศจิกายน 2561
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การจ่ายเงินค่าตอบแทน ค่าสมนาคุณสำหรับกรรมการ หรืออนุกรรมการที่ปฏิบัติงานในการดำเนินการสอบกลางภาคและการสอบไล่ (ฉบับที่ 2) 2561 20 พฤศจิกายน 2561
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนผู้จัดการอาคารบริการส่วนกลางของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2561 20 พฤศจิกายน 2561
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนสำหรับผู้จัดการอาคารศูนย์เรียนรวมส่วนกลางของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2561 20 พฤศจิกายน 2561
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของสำนักหอสมุด กำแพงแสน ห้องสมุด วิทยาเขตศรีราชา และห้องสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 2561 20 พฤศจิกายน 2561
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการทางวิชาการของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2561 27 พฤศจิกายน 2561
ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2561 28 พฤศจิกายน 2561
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนสำหรับพนักงานขับรถและอัตราค่าบำรุงรักษารถ คณะเกษตร กำแพงแสน 2561 04 ธันวาคม 2561
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการการวิเคราะห์-ตรวจวัดคุณภาพ และบริการอื่นๆ คณะเกษตร กำแพงแสน 2561 04 ธันวาคม 2561
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะเกษตร กำแพงแสน 2561 04 ธันวาคม 2561
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน 2561 04 ธันวาคม 2561
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการภาพนิ่ง ห้องบันทึกเสียงระบบดิจิทัล ห้องประชุม โรงเรือน และพื้นที่แปลงทดลอง คณะเกษตร กำแพงแสน 2561 04 ธันวาคม 2561
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างแรกบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย 2561 04 ธันวาคม 2561
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการคลินิกกายภาพบำบัดทางการกีฬา ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬา สำนักการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2561 24 ธันวาคม 2561
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตร และอุปกรณ์การเกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน 2561 24 ธันวาคม 2561
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าผลิตภัณฑ์และผลผลิต คณะเกษตร กำแพงแสน 2561 24 ธันวาคม 2561
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ยกเว้นค่าลงทะเบียนชุดวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 2561 24 ธันวาคม 2561
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ของโครงการการศึกษานานาชาติ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาล้ยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 2561 24 ธันวาคม 2561
ประกาศคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การกำหนดชื่อตำแหน่งและมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) 2562 13 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเพิ่มพิเศษสำหรับพนักงานสายสนับสนุนที่มีความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ (ฉบับที่ 2) 2562 13 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การกำหนดชื่อตำแหน่งและมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๓) 2562 13 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ยกเว้นค่าลงทะเบียนชุดวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับผู้สอบผ่านชุดวิชาในภาคต้น ปีการศึกษา 2561 2562 13 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การยกเว้นค่าบริการสระของนักกีฬาตัวแทนทีมชาติและนักกีฬาตัวแทนเยาวชนทีมชา 2562 20 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง อัตราค่าบำรุงรายปีและค่าบริการสระจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 2562 20 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง อัตราค่าเบี้ยประชุม และค่าสมนาคุณเจ้าหน้าที่สระจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 2562 20 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง อัตราค่าเรียนพิเศษท่าว่ายน้ำสำหรับนักกีฬา สโมสรกีฬาทางน้ำสระจุฬาภรณ์ 2562 20 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง อัตราค่าเรียนว่ายน้ำเบื้องต้น 2562 20 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษให้คนงานที่ปฏิบัติงานด้านการรีดนมโคของคณะสัตวแพทยศาสตร์ 2562 20 มีนาคม 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าใช้จ่ายสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการจัดกิจกรรมนิสิต 2562 20 มีนาคม 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการตู้เก็บของ (KU Smart Locker) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2562 20 มีนาคม 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินการทดสอบวัดความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กองกลาง 38 2562 20 มีนาคม 2562
คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง มอบหมาย และมอบอำนาจให้รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี (รศ.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์) 2562 20 มีนาคม 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โสตทัศนูปกรณ์ และการใช้บริการอื่น ๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 2562 18 เมษายน 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าใช้จ่ายสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการจัดกิจกรรมนิสิต 2562 18 เมษายน 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงินประยุกต์ (ภาคพิเศษ) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2562 18 เมษายน 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม และค่าใช้จ่ายอื่นของกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2562 30 เมษายน 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนสำหรับพนักงานขับรถ และอัตราค่าบำรุงรักษารถของกองบริหารกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 2562 30 เมษายน 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้สถานที่ ห้องประชุม ห้องบรรยาย ห้องเรียน ห้องพัก และอุปกรณ์ต่าง ๆ ของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2562 10 กรกฎาคม 2562
ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2562 10 กรกฎาคม 2562
กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการห้องประชุม ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงอาหาร อาคารการเรียนการสอน อาคารอเนกประสงค์ (โดม) และสนามกีฬา ของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา มหาว 2562 15 กรกฎาคม 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างอาหารสัตว์ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2562 15 กรกฎาคม 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2562 15 กรกฎาคม 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ (ภาคพิเศษ) คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2562 15 กรกฎาคม 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ และค่าตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหารโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ (ภาคพิเศษ) คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2562 15 กรกฎาคม 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของสำนักหอสมุด กำแพงแสน 2562 19 กรกฎาคม 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการวิเคราะห์ของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2562 01 สิงหาคม 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และอัตราค่าอำนวยการโครงการวิจัย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการบริหารโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2562 01 สิงหาคม 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้บริการสระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 2562 01 สิงหาคม 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการสระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 2562 01 สิงหาคม 2562
ประกาศคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) สำหรับพนักงานผู้ดำรงตำแหน่งนิติกรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ ๒) 2562 02 สิงหาคม 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การกำหนดอัตราค่าสมนาคุณคณะกรรมการพิจารณาทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก 2562 21 สิงหาคม 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทน ค่าสมนาคุณ และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดำเนินการโครงการเรียนล่วงหน้าออนไลน์ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2562 21 สิงหาคม 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในระดับปริญญาตรีทางการศึกษา สำหรับนิสิตโครงการทุนเอราวัณ กรุงเทพมหานคร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2562 21 สิงหาคม 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมพิเศษ สำหรับ นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 2562 21 สิงหาคม 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 2) 2562 21 สิงหาคม 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การออกวุฒิบัตร ประกาศนียบัตร และเกียรติบัตร 2562 21 สิงหาคม 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง อัตราค่าบริการงานจัดพิมพ์และถ่ายเอกสาร ของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2562 21 สิงหาคม 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้องประชุม ห้องอบรม ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และการขอใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ของสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2562 10 กันยายน 2562
ประกาศสภามหาวิทยาลัย เรื่อง จัดตั้งวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์( School of Intergrated Science ) 2562 10 กันยายน 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา โครงการศึกษานานาชาติ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 2562 19 กันยายน 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้องประชุม ห้องอบรม ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และการขอใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ของสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2562 19 กันยายน 2562
ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง จัดตั้งวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์( School of Intergrated Science ) 2562 19 กันยายน 2562
ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การเปลี่ยนชื่อ "สำนักทะเบียนและประมวลผล" เป็น " สำนักบริหารการศึกษา" ( Office of Education Administration) และปรับปรุงโครงสร้างองค์กร 2562 19 กันยายน 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง รายวิชาที่เปิดสอนในธนาคารหน่วยกิต และอัตราค่าหน่วยกิตต่อภาคการศึกษา (ฉบับที่ 2) 2562 19 กันยายน 2562
ประกาศคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ วิธีการและเงื่อนไขการแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของผู้บริหารฝ่ายสนับสนุน ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัยและผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต 2562 09 ตุลาคม 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินชดเชยสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) 2562 09 ตุลาคม 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการห้องสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 2562 09 ตุลาคม 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าใช้ในการนำเสนอผลงานทางวิชาการในสาขาวิชาการต่าง ๆ ของนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2562 24 ตุลาคม 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตโครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ (นานาชาติ) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2562 24 ตุลาคม 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย และการจัดสรรเงินรายได้ ในการบริหารโครงการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 2) 2562 24 ตุลาคม 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมมนาคุณ ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการบริหารโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพทางสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2562 24 ตุลาคม 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา โครงการการศึกษานานาชาติ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 2562 24 ตุลาคม 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ระดับคณะ และส่วนงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2562 21 พฤศจิกายน 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนิสิตโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2562 21 พฤศจิกายน 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีบริหาร (ภาคพิเศษ) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 2562 21 พฤศจิกายน 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดภาพเครื่องหมายสำนักบริหารการศึกษา 2562 21 พฤศจิกายน 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2562 22 พฤศจิกายน 2562
ประกาศสภามหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ชื่อปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่2) พ.ศ.2562 2562 03 ธันวาคม 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราการจัดสรรผลประโยชน์จากการเช่าที่ดินและอาคารในความปกครองดูแลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 2562 23 ธันวาคม 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมสวัสดิการที่พักอาศัยสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 2562 23 ธันวาคม 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าเล่าเรียนโรงเรียนอนุบาลคหกรรมศาสตร์เกษตร 2562 23 ธันวาคม 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย สำหรับนิสิตโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ภาคพิเศษ) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2562 23 ธันวาคม 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนิสิตโครงการปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2562 23 ธันวาคม 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม และค่าใช้จ่ายอื่นของคณะอนุกรรมการจัดทำคู่มือระบบคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2562 23 ธันวาคม 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม และค่าสมนาคุณ ในการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2562 23 ธันวาคม 2562
เรื่อง กำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ 2562 23 ธันวาคม 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง อัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนและค่าสมนาคุณ คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งนักวิจัย ระดับชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ และผู้ทรงคุณวุฒิที่ประเมินผลงาน 2563 09 มกราคม 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง อัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนและค่าสมนาคุณ คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งให้สูงขึ้นของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาชีพ กลุ่มอำนวยการ และกลุ่มบริการ และผู้ทรงคุณวุฒิที่ประเมินผลงาน 2563 09 มกราคม 2563
ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การปรับโครงสร้างหน่วยงานภายในคณะวิทยาการจัดการ 2563 17 มกราคม 2563
ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การปรับโครงสร้างหน่วยงานภายในสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน 2563 17 มกราคม 2563
ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การปรับโครงสร้างหน่วยงานภายในสำนักงานเลขานุการ คณะเศรษฐศาสตร์ 2563 17 มกราคม 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การเทียบโอนรายวิชาในโครงการเรียนล่วงหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2563 17 มกราคม 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การเทียบโอนและระยะเวลาในการเก็บผลการเรียนรายวิชาในโครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2563 17 มกราคม 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมสวัสดิการที่พักอาศัยสำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 2563 17 มกราคม 2563
เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนิสิตโครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสำหรับสถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทุนปริญญาเอกในประเทศ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2562 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตร 2563 17 มกราคม 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย สำหรับนิสิตโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว (ภาคพิเศษ) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 2563 17 มกราคม 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย สำหรับนิสิตโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ภาคพิเศษ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 2563 17 มกราคม 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย สำหรับนิสิตโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 2563 17 มกราคม 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการบริหารโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ภาคพิเศษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2563 17 มกราคม 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนิสิตโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ภาคพิเศษ) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 2563 19 กุมภาพันธ์ 2563
กำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ และค่าตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหารโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี (ภาคพิเศษ) คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 2563 19 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานขับรถยนต์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา (ฉบับที่ 2) 2563 19 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2563 02 มีนาคม 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าวิเคราะห์ ค่าธรรมเนียมการใช้เครื่องมือและสถานที่ ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2563 02 มีนาคม 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับเงิน การเบิกเงิน การจ่ายเงิน การบัญชีและรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2563 02 มีนาคม 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการดำเนินการทดสอบวัดความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่3) 2563 13 มีนาคม 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (ฉบับที่ 2) 2563 01 เมษายน 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าดำเนินการจ้ดพิมพ์บทความในวารสารมนุษยศาสตร์วิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2563 07 พฤษภาคม 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 2563 07 พฤษภาคม 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ (ภาคพิเศษ) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 2563 07 พฤษภาคม 2563
กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ระดับปริญญาตรีในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สำหรับนิสิตโครงการทุนปริญญาตรีเฉลิมพระเกียรติสืบสาน ร. 9 เพื่อเกษตรกรรุ่นใหม่ วิทยาลัย 2563 07 พฤษภาคม 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการบริหารโครงการพิเศษระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2563 07 พฤษภาคม 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง อัตราค่าตอบแทนในการให้คำปรึกษาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2563 07 พฤษภาคม 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการสระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา (ฉบับที่ 2) 2563 07 พฤษภาคม 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนสำหรับพนักงานขับร และอัตราค่าบำรุงรักษารถยนต์ของกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2563 12 พฤษภาคม 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตโครงการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชานวัตกรรมอาคาร ภาคพิเศษ (หลักสูตรแผน ก แบบ ก 1) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2563 14 พฤษภาคม 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนิสิตโครงการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชานวัตกรรมอาคาร ภาคพิเศษ (หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 และหลักสูตรแผน ข) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2563 14 พฤษภาคม 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการบริหารโครงการพิเศษระดับบัณฑิตศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2563 14 พฤษภาคม 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนสำหรับพนักงานขับรถยนต์และอัตราค่าบำรุงรักษารถยนต์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2563 29 พฤษภาคม 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การจ่ายเงินค่าตอบแทน ค่าสมนาคุณ สำหรับกรรมการ หรืออนุกรรมการที่ปฏิบัติงานในการดำเนินการสอบกลางภาคและการสอบไล่ (ฉบับที่ 4) 2563 04 มิถุนายน 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การจ่ายเงินค่าตอบแทนการสอนในรูปแบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2563 04 มิถุนายน 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนิสิตโครงการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (ภาคพิเศษ) คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 2563 15 มิถุนายน 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ ค่าตอบแทบ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการบริหารโครงการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (ภาคพิเศษ) คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 2563 15 มิถุนายน 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ประกาศชื่อกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.อ.ม.) (รศ.สถาพร เชื้อเพ็ง) 2563 15 มิถุนายน 2563
ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กฏบัตรคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย 2563 02 กรกฎาคม 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การจัดกิจกรรมร้องเพลงมหาวิทยาลัยและรับน้องใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 (รูปแบบออนไลน์) 2563 02 กรกฎาคม 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 สำหรับนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 2563 02 กรกฎาคม 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 สำหรับบัณฑิตภาคปกติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 2563 02 กรกฎาคม 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2563 สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 2563 02 กรกฎาคม 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2563 สำหรับนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 2563 02 กรกฎาคม 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมรายวิชาสหกิจศึกษา ประจำปีภาคต้น ปีการศึกษา 2563 สำหรับนิสิตปริญญาตี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 2563 02 กรกฎาคม 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการกำหนดตำแหน่ง และการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ 2563 16 กรกฎาคม 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การจ่ายเงินค่าตอบแทน สำหรับกรรมการดำเนินการออกบททดสอบความรู้ความสามารถด้านการเงินและบัญชี สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 2563 16 กรกฎาคม 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การรับทุนช่วยเหลือนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 2563 16 กรกฎาคม 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำ 2563 16 กรกฎาคม 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา โครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 2563 24 กรกฎาคม 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้อาคารชุดพักอาศัย ตึก 12 ถึง 14 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 2563 24 กรกฎาคม 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม สมมนาคุณ ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการบริหารโครงการพิเศษระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาไทย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2563 24 กรกฎาคม 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการอาคารหอพักรับรอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 2563 24 กรกฎาคม 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการหอพักนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 2563 24 กรกฎาคม 2563
ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เวียนเมื่อ 5 มิ.ย. 2562 2562 24 กรกฎาคม 2563
ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แทนตำแหน่งที่ว่าง 2562 24 กรกฎาคม 2563
ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2562 24 กรกฎาคม 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน 2563 31 กรกฎาคม 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2563 04 สิงหาคม 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง องค์ประกอบคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2563 14 สิงหาคม 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แนวทางการดำเนินกิจกรรมนิสิตและการเข้าพื้นที่หอพักของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามมาตรการผ่อนคลายในสถานการณ์การลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 2) 2563 18 สิงหาคม 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนตำแหน่งบริหารและตำแหน่งทางวิชาการ ของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2563 18 สิงหาคม 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การจ่ายเงินชดเชยสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2563 18 สิงหาคม 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2563 18 สิงหาคม 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง มาตรการการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หลังประกาศผ่อนปรนของรัฐบาล 2563 18 สิงหาคม 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายพนักงานมหาวิทยาลัย 2563 18 สิงหาคม 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง อัตราค่าเรียนว่ายน้ำเบื้องต้นและค่าสมนาคุณเจ้าหน้าที่สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 2563 20 สิงหาคม 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ วิธีการแต่งตั้ง และถอดถอนผู้ช่วยคณบดี 2563 20 สิงหาคม 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ วิธีการแต่งตั้ง และถอดถอนผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก 2563 20 สิงหาคม 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ วิธีการและเงื่อนไขการแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน 2563 20 สิงหาคม 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 2563 20 สิงหาคม 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ วิธีการและเงื่อนไขการแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของผู้บริหารฝ่ายสนับสนุนตำแหน่งผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ สถาบัน สำนักหรือเทียบเท่า (ฉบับที่ 2) 2563 24 สิงหาคม 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2563 26 สิงหาคม 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (น.ส.พัชราวดี แพรัตกุล) 2563 27 สิงหาคม 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แนวทางการดำเนินกิจกรรมนิสิตและการเข้าพื้นที่หอพักของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตามมาตรการผ่อนคลายในสถานการณ์การลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 2563 16 กันยายน 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑิ์การมอบเงินสนับสนุนหรือเงินรางวัลเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ ให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ (ฉบับที่ 2) 2563 18 กันยายน 2563
เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าใช้จ่าย ๆ ในระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนิสิตโครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสำหรับสถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทุนปริญญาเอกในประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2562 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับท 2563 18 กันยายน 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ สำหรับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2563 18 กันยายน 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม สำหรับกรรมการสรรหาคณบดีและผู้อำนวยการ ในการประชุมเพื่อเลือกกรรมการสรรหาคณบดีและผู้อำนวยการจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 2563 18 กันยายน 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการกำหนดตำแหน่ง และการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ (ฉบับที่ ๒) 2563 25 กันยายน 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนสำหรับพนักงานขับรถและอัตราค่าบำรุงรักษารถยนต์ ของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2563 30 กันยายน 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดอัตราค่าเช่าที่ดิน และอาคารในความปกครองดูแลของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2563 19 ตุลาคม 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดอัตราค่าตอบแทนสำหรับพนักงานขับรถและอัตราค่าบำรุงรักษารถยนต์ ของคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2563 19 ตุลาคม 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดอัตราค่าบำรุงรักษาและค่ากระแสไฟฟ้า การใช้รถโดยสารสวัสดิการพลังงานไฟฟ้า และอัตราค่าตอบแทนสำหรับพนักงานขับรถ ของกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2563 19 ตุลาคม 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2563 02 พฤศจิกายน 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนิสิตโครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษ หลักสูตรภาษาไทย ในสังกัดคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2563 02 พฤศจิกายน 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ และค่าตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหารธนาคารหน่วยกิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2563 02 พฤศจิกายน 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ยกเว้นการทดสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตโครงการหลักสูตรปริญญาตรีร่วมนานาชาติ 2 ปริญญา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2563 02 พฤศจิกายน 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษหลักสูตรภาษาไทย และหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 2563 02 พฤศจิกายน 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมมนาคุณ ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการบริหารโครงการพิเศษระดับปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย และหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 2563 02 พฤศจิกายน 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทน ค่าบริหารจัดการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการบริหารรายวิชาของวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2563 17 พฤศจิกายน 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการห้องประชุม สถานที่ และอุปกรณ์ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2563 17 พฤศจิกายน 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การกำหนดชื่อตำแหน่งและมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2563 24 พฤศจิกายน 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างแรกบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ วิทยาเขตศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2563 24 พฤศจิกายน 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ วิธีการและเงื่อนไขการแต่งตั้ง และการพ้นจากตำแหน่งของผู้บริหารฝ่ายสนับสนุน ตำแหน่งผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ สถาบัน สำนัก หรือเทียบเท่า (ฉบับที่ ๓) 2563 24 พฤศจิกายน 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติงาน ณ สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตศรีราชา 2563 24 พฤศจิกายน 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการกำหนดตำแหน่ง และการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ 2563 27 พฤศจิกายน 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 สำหรับนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 2 2563 27 พฤศจิกายน 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าจอดรถของโครงการบริหารจัดการลานจอดรถ (Car Park) KU Living Place & KU Ville 2563 27 พฤศจิกายน 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทน ค่าบริการแพทย์ ทันตแพทย์ และบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ให้กับสถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2563 27 พฤศจิกายน 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2563 04 ธันวาคม 2563
ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ทดสอบประตู หน้าต่าง และระบบผนังกระจกสำหรับงานอาคาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน 2563 15 ธันวาคม 2563
ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การยกฐานะสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เป็น "ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ" คณะวิศวกรรมสาสตร์ กำแพงแสน 2563 15 ธันวาคม 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและระบบการผลิต (ภาคพิเศษ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 2564 19 มกราคม 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนตำแหน่งประเภทผู้บริหาร และตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย 2564 19 มกราคม 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องดื่มและการจัดการ ภาคพิเศษ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2564 21 มกราคม 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการบริหารโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องดื่มและการจัดการ ภาคพิเศษ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2564 21 มกราคม 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการเครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2564 25 มกราคม 2564
ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การปรับโครงสร้างหน่วยงานภายในสำยักงานเลขานุการ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรแลพอุตาสาหกรรมเกษตร 2564 01 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ วิธีการและเงื่อนไขการแต่งตั้ง และการพ้นจากตำแหน่งของผู้บริหารฝ่ายสนับสนุน ตำแหน่งผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ สถาบัน สำนัก หรือเทียบเท่า (ฉบับที่ ๓) 2563 02 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม และค่าสมนาคุณ ในการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 2) 2564 08 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา โครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 2) 2564 10 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ (ฉบับที่ 2) 2564 11 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและคัดเลือกบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภทนักวิจัย 2564 11 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ (ก.ต.ส.) 2564 18 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงินประยุกต์ (ภาคพิเศษ) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2564 18 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนรายวิชาโครงการเรียนล่วงหน้าออนไลน์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2564 18 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แนวทางการช่วยเหลือนิสิตผู้ประสบภัยจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 2) 2564 18 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แนวทางการช่วยเหลือนิสิตหอพักมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 2564 18 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แนวทางการดำเนินกิจกรรมนิสิต ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19) 2564 18 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ และค่าเดินทาง คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งระดับชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มวิชาการ ประเภทนักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.พ.จ.) และผู้ทรงคุณวุฒิ 2564 19 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง อัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ และค่าเดินทาง คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งให้สูงขึ้นของข้าราชการ และคณะกรรมการกำหนดตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ (ก.ต.ส.) และผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงาน 2564 19 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ วิธีการและเงื่อนไขการแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของผู้บริหารฝ่ายสนับสนุนตำแหน่งผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ สถาบัน สำนัก หรือเทียบเท่า (ฉบับที่ ๔) 2564 23 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการให้พนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการประเภทคณาจารย์ประจำและนักวิจัย ปฏิบัติงานต่อเนื่องตามข้อ ๓๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2564 23 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) 2564 23 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการหน่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2564 18 มีนาคม 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการสาธารณสุขของสถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2564 18 มีนาคม 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ (ภาคพิเศษ) คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2564 18 มีนาคม 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ (ภาคพิเศษ) คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2564 18 มีนาคม 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการบริหารโครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2564 18 มีนาคม 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการบริหารโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ ภาคพิเศษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 2) 2564 18 มีนาคม 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติในการใช้สถานที่เพื่อการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามมาตรการผ่อนคลายในสถานการณ์การแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 26 2564 05 เมษายน 2564
ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการรับนิสิตพิการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 2564 05 เมษายน 2564
ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติในการดำเนินการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ โดยวิธีที่ ๓ 2564 05 เมษายน 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับที่ 29 2564 28 เมษายน 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา โครงการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาศักยภาพวิชาชีพระดับบัณฑิตศึกษา (Graduate Study for Potential Professionals: GSPP) ภาคปกติ ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2564 03 พฤษภาคม 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การเทียบโอนรายวิชาในโครงการเรียนล่วงหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 3) 2564 03 พฤษภาคม 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การลดหย่อนค่าธรรมเนียมการฝึกงาน เฉพาะภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 สำหรับนิสิตโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2564 03 พฤษภาคม 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าจอดรถของอาคารจอดรถคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2564 03 พฤษภาคม 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรด้วยเกณฑ์ AUN-QA 2564 03 พฤษภาคม 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตโครงการหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดลัอมสรรค์สร้าง (ภาคพิเศษ) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2564 03 พฤษภาคม 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนิสิตโครงการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการศึกษา (ภาคพิเศษ) คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 2564 03 พฤษภาคม 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย และการจัดสรรเงินรายได้ ในการบริหารโครงการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 3) 2564 03 พฤษภาคม 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการบริหารโครงการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการศึกษา (ภาคพิเศษ) คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 2564 03 พฤษภาคม 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านการบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2564 03 พฤษภาคม 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการดำเนินงานเพื่อการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ และเพื่อการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2564 03 พฤษภาคม 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนและแนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้กับคลัสเตอร์และหน่วยงานสนับสนุนในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2564 03 พฤษภาคม 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการ และค่าตอบแทนคณะทำงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2564 03 พฤษภาคม 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (โครงการ วมว.มก.) 2564 03 พฤษภาคม 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา โครงการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพวิชาชีพระดับบัณฑิตศึกษา (Graduate Study for Potential Professionals: GSPP) สำหรับภาคปกติ และภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2564 03 พฤษภาคม 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการของคณะบริหารธุรกิจ (ฉบับที่ 3) 2564 12 พฤษภาคม 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าสมัครสอบการทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ KU-EXITE ในรูปแบบออนไลน์ สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ตกค้าง 2564 24 พฤษภาคม 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการกำหนดตำแหน่ง และการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ (ฉบับที่ 3) 2564 02 มิถุนายน 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2564 สำหรับนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้รับผลกระทบจากสถาการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 2564 02 มิถุนายน 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 สำหรับนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 2564 09 มิถุนายน 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย สำหรับนิสิตโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ ภาคพิเศษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2564 11 มิถุนายน 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการวิจัยกัญชาเพื่อการแพทย์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 2564 15 มิถุนายน 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าวิเคราะห์ ค่าธรรมเนียมการใช้เครื่องมือและสถานที่ ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2564 24 มิถุนายน 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การกำหนดอัตราค่าดำเนินการจัดพิมพ์บทความในวารสารมนุษยศาสตร์วิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2564 01 กรกฎาคม 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 สำหรับนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้รับผลกระทบสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 2) 2564 01 กรกฎาคม 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าดำเนินการจัดพิมพ์บทความในวารสารจีนศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2564 01 กรกฎาคม 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าดำเนินการจัดพิมพ์บทความในวารสารภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2564 01 กรกฎาคม 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตโครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2564 01 กรกฎาคม 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ และค่าตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหารโครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์และทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2564 01 กรกฎาคม 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราราคาจำหน่ายน้ำดื่มตรา KU SRC ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราช 2564 01 กรกฎาคม 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการ และค่าตอบแทนคณะทำงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 2) 2564 01 กรกฎาคม 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการตรวจวิเคราะห์และใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2564 07 กรกฎาคม 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา 2564 07 กรกฎาคม 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แนวทางการช่วยเหลือนิสิตหอพักมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 2564 07 กรกฎาคม 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 2564 02 สิงหาคม 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่้อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อหาการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 2564 02 สิงหาคม 2564
กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตโครงการปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ภาคพิเศษ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2564 02 สิงหาคม 2564
กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตปริญญาตรีของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาการจัดการอุตสาหกรรมการบริหาร โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2564 02 สิงหาคม 2564
กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย สำหรับนิสิตโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ ภาคพิเศษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2564 02 สิงหาคม 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษาโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 3) 2564 18 สิงหาคม 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติการเรียนและการลงทะเบียนเรียนรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป สำหรับนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2564 18 สิงหาคม 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลผู้มีความรู้และประสบการณ์ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ (ฉบับที่ ๒) 2564 18 สิงหาคม 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมบ้านพักบุคลากรและตึกพักนิสิตโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หนองโพ 2564 18 สิงหาคม 2564
การลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรนานาชาติ และโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามนโยบายกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิ 2564 18 สิงหาคม 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง เจตจำนงแสดงความเคารพทรัพย์สินทางปัญญา (ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์) 2564 18 สิงหาคม 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การจ่ายเงินค่าตอบแทนการสอน และค่าสมนาคุณ ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2564 20 สิงหาคม 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2564 20 สิงหาคม 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าบำรุงรักษารถยนต์ของคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2564 01 กันยายน 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรนานาชาติ และโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2 2564 01 กันยายน 2564
ประกาศคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2564 08 กันยายน 2564
ประกาศคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2564 08 กันยายน 2564
ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การเปลี่ยนชื่อ"ภาควิชาการจัดการการผลิต"เป็น"ภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีและปฏิบัติการ"คณะบริหารธุรกิจ 2564 08 กันยายน 2564
ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๔ 2564 08 กันยายน 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการบริหารสถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2564 17 กันยายน 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษสำหรับอาจารย์ช่าวต่างประเทศ ที่จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน สังกัดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2564 17 กันยายน 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ยกเว้นค่าบริการห้องเรียนปรับอากาศของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 2564 17 กันยายน 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์คลินิก ภาคปกติ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2564 17 กันยายน 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย สำหรับนิสิตโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและเทคโนโลยีพอลิเมอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2564 17 กันยายน 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แนวทางการช่วยเหลือนิสิตหอพักมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขต ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 2564 23 กันยายน 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การกำหนดชื่อตำแหน่งและมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 7) 2564 27 กันยายน 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการกำหนดตำแหน่ง และการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ (ฉบับที่ 4) 2564 27 กันยายน 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาคหกรรมศาสตรศึกษา (ภาคพิเศษ) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2564 28 กันยายน 2564
ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรสาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2564 28 กันยายน 2564
ประกาศสภามหาวิทยาลยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งอุปนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2564 28 กันยายน 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการตรวจวิเคราะห์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2564 01 ตุลาคม 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราเงินช่วยเหลือนิสิตผู้ประสบภัย (ฉบับที่ 3) 2564 01 ตุลาคม 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนและการสอบออนไลน์สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2564 06 ตุลาคม 2564