• สายตรงผู้บริหาร 02-942-8200-45 ต่อ 4035 และ 0-2942-7050

ข่าวและภาพกิจกรรม

สำนักงานกฎหมาย

โครงการประชุมสัมมนาเพื่อติดตามผลการดําเนินงานจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์

03 ธันวาคม 2558

โครงการประชุมสัมมนาเพื่อติดตามผลการดําเนินงานจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี ๒๕๕๙

วันพุธที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุม ชั้น ๕
สำนักทะเบียนและประมวลผล อาคารระพีสาคริก