• สายตรงผู้บริหาร 02-942-8200-45 ต่อ 4035 และ 0-2942-7050

ข่าวและภาพกิจกรรม

สำนักงานกฎหมาย

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง"การคุ้มครองชั่วคราว การบรรเทาทุกข์ชั่วคราวและเงือนไขอื่นในการฟ้องคดีปกครอง"

28 กันยายน 2559

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง"การคุ้มครองชั่วคราว การบรรเทาทุกข์ชั่วคราวและเงือนไขอื่นในการฟ้องคดีปกครอง" 

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

ระหว่างวันที่ 31-1 ก.ย.2559