• สายตรงผู้บริหาร 02-942-8200-45 ต่อ 4035 และ 0-2942-7050

ข่าวและภาพกิจกรรม

สำนักงานกฎหมาย

โครงการสัมมาทิฐิสำนักงานกฎหมาย สำนักงานอธิการบดี

28 กันยายน 2559

โครงการสัมมาทิฐิสำนักงานกฎหมาย สำนักงานอธิการบดี

เรื่อง "การจัดทำร่าง ข้อบังคับเกี่ยวกับจรรยาบรรณ การสอบสวน การสั่งลงโทษ การพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ของบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์"

ระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน พ.ศ.2559 

ณ โรงแรมดีวารี  หาดจอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี