• สายตรงผู้บริหาร 02-942-8200-45 ต่อ 4035 และ 0-2942-7050

ข่าวและภาพกิจกรรม

สำนักงานกฎหมาย

การประชุมคณะกรรมการกลุ่มนิติกรประจำมหาวิทยาลัยและสถาบัน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

31 ตุลาคม 2560

การประชุมคณะกรรมการกลุ่มนิติกรประจำมหาวิทยาลัยและสถาบัน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

ณ โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐