• สายตรงผู้บริหาร 02-942-8200-45 ต่อ 4035 และ 0-2942-7050

ข่าวและภาพกิจกรรม

สำนักงานกฎหมาย

โครงการสัมมาทิฐิสำนักงานกฎหมาย ประจำปี 2561

23 มีนาคม 2561

โครงการสัมมาทิฐิสำนักงานกฎหมาย

เรื่อง บทบาทนิติกรกับการปฏิบัติงานด้านการสอบสวน

เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นของระบบธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย

The role of the lawyer and the investigative work to strengthen

the confidence of the university governance system

วันที่ 8 - 10 มีนาคม พ.ศ. 2561

ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และจังหวัดระยอง