• สายตรงผู้บริหาร 02-942-8200-45 ต่อ 4035 และ 0-2942-7050

ข่าวและภาพกิจกรรม

สำนักงานกฎหมาย

โครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจำปี 2561

10 กันยายน 2561

          วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจำปี ๒๕๖๑  จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๑

เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

และเพื่อส่งเสริมความสามัคคี สร้างจิตสำนึกของบุคลากร และนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ในการที่จะพัฒนาอาคารและสถานที่ ตลอดจนการรักษาความสะอาด การปลูกต้นไม้ และการบำรุงรักษาต้นไม้อย่างต่อเนื่อง

โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของความร่มรื่นของต้นไม้ ความสะอาดของอาคารและสถานที่

เพื่อให้มหาวิทยาลัยฯ มีความสะอาดเกิดความร่มรื่น สวยงาม สร้างสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่ดี

ให้กับทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้โครงการวิทยาเขตสีเขียว KU GREEN CAMPUS