• สายตรงผู้บริหาร 02-942-8200-45 ต่อ 4035 และ 0-2942-7050

ข่าวและภาพกิจกรรม

สำนักงานกฎหมาย

โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายผู้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนิติกรในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

16 สิงหาคม 2562

โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายผู้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนิติกรในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรื่อง "ปัญหาอุปสรรคในการตรวจพิจารณานิติกรรมสัญญา" 

วันศุกร์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๘ ชั้น ๒ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี