• สายตรงผู้บริหาร 02-942-8200-45 ต่อ 4035 และ 0-2942-7050

ข่าวและภาพกิจกรรม

สำนักงานกฎหมาย

รับมอบนโยบายจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

14 สิงหาคม 2563

รับมอบนโยบายจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 

ณ ห้องประชุม ๙ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี