• สายตรงผู้บริหาร 02-942-8200-45 ต่อ 4035 และ 0-2942-7050

ข่าวและภาพกิจกรรม

สำนักงานกฎหมาย

ผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

28 ธันวาคม 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

-----------------------------------------------

                                ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ

เพื่อดำเนินการคัดเลือกบุคลากร ที่มีความประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการครองตน ครองคน ครองงาน

                   และมีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนดเพื่อยกย่องเเชิดชูเกียรติ เป็นบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ นั้น

         คณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ในคราวประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคลากร ตามหลักเกณฑ์

ที่กำหนดแล้ว จึงให้บระกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ

ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๒๐ ราย ตามรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔

 

https://eoffice.ku.ac.th/kuoffice/psdlwl/Zzi2xL.pdf