• สายตรงผู้บริหาร 02-942-8200-45 ต่อ 4035 และ 0-2942-7050

index.html

สำนักงานกฎหมาย

สำนักงานกฎหมาย เป็นหน่วยงานที่ได้มีการปรับเปลี่ยนสถานภาพจากเดิม ที่มีฐานะเป็นงาน คือ งานวินัยและนิติการในสังกัดกองการเจ้าหน้าที่เป็นหน่วยงานที่มีฐานะเทียบ เท่ากองในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง จัดตั้งสำนักงานกฎหมาย ลงวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2547