• สายตรงผู้บริหาร 02-942-8200-45 ต่อ 4035 และ 0-2942-7050

index.html

สำนักงานกฎหมาย

สำนักงานกฎหมาย เป็นหน่วยงานเฉพาะในการปฏิบัติงานด้านกฎหมายของ มหาวิทยาลัย สามารถตอบสนองภารกิจของมหาวิทยาลัยได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ